ก.แรงงาน จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนระดับแนวหน้า พัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเชื่อมโยงฐานข้อมูลพัฒนากำลังคน

ข่าวทั่วไป Wednesday September 14, 2022 15:31 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนระดับแนวหน้า พัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเชื่อมโยงฐานข้อมูลพัฒนากำลังคน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และภาครัฐ ภาคเอกชน 53 หน่วยงาน พัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับหน่วยงานเครือข่ายรวม 53 หน่วย โดยมี 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังร่วมแสดงเจตนารมณ์ "การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย" ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่น และร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคนบนแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนาสมรรถนะด้านแรงงานของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอัจฉริยะดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด และ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือในวันนี้เป็นความตั้งใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลและตามแนวทางการทำงานของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งมั่นให้ทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลด้านแรงงาน สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของในการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาแรงงานของประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบริหารจัดการให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งใช้ในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศต่อไป

"หน่วยงานทั้ง 53 หน่วย จะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายประทีป กล่าวในท้ายสุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ