สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวทั่วไป Wednesday October 12, 2022 09:14 —ThaiPR.net

สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) โดยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการ สคช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กพร.) โดยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคช. และกพร. เพื่อร่วมกันบูรณาการการฝึกอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนากำลังแรงงาน โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สคช. เป็นประธานการลงนามฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สคช. และกพร. ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง สคช. และกพร. ว่าทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนากำลังแรงงานของประเทศนำไปสู่การจ้างงานกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน พร้อมผลักดันให้กำลังแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการยอมรับคุณค่าของประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในครัวเรือนได้เร็วขึ้น และเป็นการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

นายประทีป กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาคนให้มีฝีมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางการค้า การผลิต และการแสวงหาเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคต

สำหรับบทบาทของ สคช. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรโดยการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การสนับสนุนข้อมูลมาตรฐานอาชีพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การร่วมกันพิจารณาเลือกอาชีพนำร่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem: EWE ซึ่งประกอบด้วย ระบบ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) และระบบอื่น ๆ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันต่อไป.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ