ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1) ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 2, 2022 10:54 —ThaiPR.net

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1) เพื่อลดภาระและขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานของทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัป) โดยได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายได้ที่เกิดจากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่ได้จดแจ้งกับ ก.ล.ต. โดยมีการลงทุนและคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะดึงดูดให้มีผู้สนใจจัดตั้ง PE Trust เพิ่มขึ้น ทำให้ทรัสตีของ PE Trust มีภาระที่ต้องส่งแบบ PE Trust-1 ต่อ ก.ล.ต. ที่มากขึ้นตามไปด้วย และการกำหนดระยะเวลาการนำส่งแบบดังกล่าว เป็นเวลา 15 วัน จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินการของทรัสตี

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อขยายระยะเวลาการจัดทำและส่งรายงาน แบบ PE Trust-1 จากเดิมที่กำหนดให้ส่งแบบรายงานดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่สิ้นรอบปีบัญชีของทรัสต์ เป็นภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ