ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ เผยความสำเร็จในการลดต้นทุนกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมความประทับใจจากการทำงานร่วมกับ LiB

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 10, 2023 11:05 —ThaiPR.net

ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ เผยความสำเร็จในการลดต้นทุนกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมความประทับใจจากการทำงานร่วมกับ LiB

เมื่อต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนธุรกิจสูงร่วมกับสภาวะตลาดแข่งขันสูงและความท้าทายรอบด้าน ส่งผลให้ธุรกิจ เติบโตช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อปรับองค์กรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และสามารถที่จะแข่งขันได้เหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด หนึ่งบริษัทในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน Segment ผลิตและจำหน่ายผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง จึงตัดสินใจร่วมมือกับ LiB Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ในการหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนและสร้างองค์กร Smart & Lean ซึ่งในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือนแรก ก็สามารถลดต้นทุนได้กว่า 30% และสร้างผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างชัดเจน

สถานการณ์ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ก่อนเริ่มทำงานกับ LiB เป็นอย่างไร

ด้วยภาวะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งมีการแข่งขันสูง ทำให้การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ตามเป้าหมายนั้นยากลำบาก ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของคุณวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการให้บริษัทมีการบริหารจัดการธุรกิจแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์และครบวงจร ส่งผลให้คุณปัญญา สกุลโชติ ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจโรงงานแปรรูปของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ที่รับหน้าที่บริหารงาน ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาแนวทางบริหารให้ปรับตัวอย่างรวดเร็วและไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปัจจัยสำคัญอย่างทรัพยากรบุคคลทั้งแรงงานและหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องมีความรู้และทักษะการทำงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องไปกับแนวนโยบายการบริหารและกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดไว้ด้วย อย่างไรก็ดี การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์กรต้องการอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปี รวมถึงยังเป็นภาระต้นทุนทางธุรกิจที่ทางองค์กรจะต้องแบกรับมากขึ้น ปัญหาในส่วนนี้จึงเป็นอุปสรรคและความท้าท้ายอย่างยิ่งสำหรับไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ซึ่งยังใหม่ในตลาด Segment นี้

ผลลัพธ์ของการร่วมมือกับทาง LiB Consulting เป็นอย่างไรบ้าง

คุณปัญญาเผยว่ากระบวนการของ LiB Consulting ได้เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ทางไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์เคยกำหนดไว้ ก่อนหน้าที่จะร่วมมือกับ LiB Consulting บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ไว้ในส่วนของหลักการ แต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงหลักปฏิบัติที่จะช่วยให้ธุรกิจได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม แม้จะนำมาปรับใช้ได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรถึงจะเห็นผลลัพธ์ แต่เมื่อ LiB Consulting เข้ามาช่วยวางแผนและดำเนินการแล้ว บริษัทได้รับมุมมองใหม่ ๆ ในการปรับใช้กลยุทธ์ธุรกิจต่าง ๆ ทำให้รู้ว่าจังหวะไหนควรจะปรับใช้กลยุทธ์ใดถึงจะเหมาะสม ทำให้เพียงแค่ระยะเวลา 3 เดือนแรกก็สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจที่องค์กรต้องการได้อย่างชัดเจน สามารถลดต้นทุนธุรกิจได้หลายล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 30% ของต้นทุนกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่า LiB Consulting ช่วยให้ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ประหยัดเวลาในการหาหนทางไปสู่ความสำเร็จ และยังช่วยให้ทางบริษัทค้นพบทางลัดที่จะนำไปสู่ศักยภาพใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย

หลังจากที่ดำเนินการตามแผนงานไปได้เพียงไม่กี่เดือน ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เพราะนอกจากผลลัพธ์ทางตรงในการลดต้นทุนธุรกิจในด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดซื้อลงได้อย่างชัดเจน แล้ว ยังได้รับผลทางอ้อมอีกด้วย นั่นคือ บุคคลากรได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน อีกทั้งได้รับแรงกระตุ้นให้พัฒนาศักยภาพ เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้ระบบการบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น

กลยุทธ์พิเศษที่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของบริษัทคืออะไร

ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ได้วางแผนกับ LiB Consulting และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจร่วมกัน ตั้งแต่การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อ ไปจนถึงกระบวนการการปรับปรุงการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแรงงาน และพัฒนาบุคลากรของบริษัทไปพร้อม ๆ กัน และเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของ LiB Consulting เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีการทำงานระดับมืออาชีพและรวดเร็ว ทำให้บริษัทได้รับแนวทางการแก้ไขและคำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมและทันสมัยกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

"LiB Consulting ได้นำแนวทาง International Best Practice ที่เรียกว่า OpX diagnosis เข้ามาใช้กับไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของพวกเขา" คุณปัญญากล่าว OpX diagnosis คือ เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลในการวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานที่ใช้ในบริษัทชั้นนำระดับโลก เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ และการกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลในแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยกระบวนการ OpX diagnosis ของ LiB Consulting นั้นแตกต่างและน่าสนใจตรงที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการวินิจฉัยเพื่อค้นหาประเด็นที่สามารถพัฒนาได้และแนวทางในการพัฒนาในกระบวนการผลิตเท่านั้นแต่ยังเข้ามาช่วยวินิจฉัยเชิงลึกแบบ 360 องศาครบถ้วนทุกกระบวนการทำงานของบริษัทเลยตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงคลังและการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นปัญหาที่อาจส่งผลกับธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด จากนั้นจึงนำองค์ความรู้และเทคนิคจากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในการกำหนดแนวทางเพื่อการปรับปรุงธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานจะมีทีมงานของ LiB Consulting คอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ใช้เวลาที่สั้นแต่ได้ผลลัพธ์สูงสุด สามารถลดต้นทุนธุรกิจและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรไปพร้อม ๆ กันได้อย่างเป็นคู่ขนาน

นอกจากนั้น LiB Consulting ได้ชี้ให้เห็นว่าการเสริมประสิทธิภาพให้กับทีมผู้จัดการ จะทำให้เราลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลลงได้ ระหว่างการทำงาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ LiB Consulting ได้เข้ามาช่วยถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ใหม่จากต่างประเทศโดยการจัด Workshop พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมผู้จัดการขององค์กรถึงแนวทางที่จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับงาน อีกทั้ง LiB Consulting ยังได้กระตุ้นให้ทางทีมผู้จัดการโรงงานเสนอไอเดียเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการทีมของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่า นอกจากได้เรียนรู้แนวทางที่จะช่วยเพิ่ม Productivity แล้ว ยังได้แผนปฏิบัติการลดต้นทุนให้กับองค์กรไปด้วยในเวลาเดียวกันด้วย

ความประทับใจหลังจากได้ร่วมงานกับ LiB Consulting

การเปิดโอกาสให้ LiB Consulting เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจของไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ แม้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบพลิกฝ่ามือ ทุกกระบวนการเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในภาพรวมแล้วธุรกิจของไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น Pain Point ของธุรกิจได้รับการแก้ไขไปทีละส่วนและเริ่มเบาบางลง ในขณะที่การสร้าง Productivity ภายในองค์กรเกิดขึ้นอย่างน่าพอใจ ทำให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้

"เชี่ยวชาญ จริงใจ และใส่ใจ คือสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนจากการได้ร่วมงานกับ LiB Consulting คำแนะนำต่าง ๆ ที่พวกเขามอบให้กับเรา เรารับรู้ได้เลยว่าพวกเขาคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับเสมอ ความประทับใจหนึ่งที่เราไม่ลืมเลยก็คือ การจัดการปัญหาต้นทุนธุรกิจของเราในส่วนของวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สิ่งที่ LiB Consulting ทำไม่ใช่เพียงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นปัญหา แต่ยังลงมือช่วยจัดการลดต้นทุนธุรกิจให้กับเราเลย นอกจากนั้น LiB ยังคอยติดตามความคืบหน้าหรือผลลัพธ์ของคำแนะนำที่ให้มาด้วย เท่ากับเป็นการช่วยกระตุ้นให้เราต้องตื่นตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นี่จึงเป็นความประทับใจที่เราในนามของไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์มีต่อ LiB Consulting" คุณปัญญากล่าวปิดท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ