กกท.จัดประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่าย

ข่าวกีฬา Wednesday January 18, 2023 13:52 —ThaiPR.net

กกท.จัดประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่อง สู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากลตามแผนปฏิรูปประเทศ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง ๖ จังหวัด

พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ประธานในพิธี กล่าวว่า ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงเรียนเครือข่ายนำร่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดำเนินงานภายใต้โครงการออกแบบพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล (ห้องเรียนกีฬา) เป็นการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เพื่อศึกษาหลักสูตรมาตรฐานของการเรียนการสอนทางการกีฬาให้เหมาะกับการพัฒนานักกีฬา และจัดเป็นหลักสูตรนำร่องในการพัฒนาให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีมิติในการพัฒนานักกีฬาเพื่อให้มีการใช้ศักยภาพได้อย่างสูงสุดตามความสามารถเฉพาะด้านที่มีในแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการสร้าง เลือกสรร พัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานจนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ และสร้างผลงานในระดับชาติ นานาชาติให้แก่ประเทศต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมในลักษณะของการเรียนรู้ด้านกีฬา เทคนิคกีฬา ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการกำหนดหลักสูตร

นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ในโครงการ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสทางอาชีพในการเป็นนักกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป อันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ จึงก่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่เราจะร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการสร้างเด็กและเยาวชนนักกีฬาอาชีพที่มีความสามารถเป็นต้นแบบการใช้กีฬาเป็นตัวกลางสำคัญ

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา , นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย , นางสาววันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬาภูมิภาค และผู้แทนจาก ๖ โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ จังหวัดเชียงราย, นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง, นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

จังหวัดศรีสะเกษ, นางสาวภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา,

นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และ นายสมศักดิ์ บุญโตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ