อธิบดี พช. เสริมสร้างองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Tuesday March 14, 2023 16:45 —ThaiPR.net

อธิบดี พช. เสริมสร้างองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลกรของกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 2 คน รวมจำนวน 152 คนแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 74 คน รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคใต้ จำนวน 78 คน โดยในรุ่นที่ 1 ได้มีการดำเนินการประชุมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 14 - 17 เดือนมีนาคม 2566 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่เราเรียกว่า Digital Disruption ต่อการให้บริการและการดำเนินธุรกรรมต่างๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้กับบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานสังคม และประเทศชาติ จากการพัฒนาคน สร้างทักษะใหม่ๆ หรือสกิล ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลและขับเคลื่อนพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตได้อย่างแน่นอนและมีประสิทธิภาพ

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ