กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จับมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

ข่าวทั่วไป Friday March 24, 2023 09:50 —ThaiPR.net

กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จับมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ

กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จับมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ปลุกกระแสการสวมใส่ผ้าไทย "ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย"

ที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ 1115 ถนนพระราม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยมีผู้มีเกียรติที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายศิริชัย ทหรานนท์ เจ้าของแบรนด์ THEATRE และนางศรินดา จามรมาน นักวิชาการอิสระ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชูชีพ พงษ์ไทย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล และนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวปนัดดา ชุติโกมล นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมรับชมการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ บมจ.ทิพยประกันภัย ที่ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพลิกฟื้นผ้าไทย ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระปรีชาญาณและกำลังพระราชทรัพย์ต่าง ๆ ยาวนาน รื้อฟื้นขึ้นมา ทำให้ผ้าไทยกลับคืนสู่สังคมไทย ชาวบ้านภาคภูมิใจ เป็นอาชีพเลี้ยงดูชีวิตและครอบครัวได้ ด้วยพระบารมีปกเกล้าของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรื้อฟื้นผ้าไทยขึ้นมา ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2498 ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะมีการนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่มาพัฒนาเป็นอาชีพให้เกิดรายได้แก่ราษฎร เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บมจ.ทิพยประกันภัย ก็เห็นความสำคัญและต้องการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยร่วมกัน เป็นนิมิตหมายที่ดี จะช่วยให้พี่น้องคนไทยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม และนับว่าเป็นองค์กรแรกในธุรกิจประกันภัยไทย ที่เดินหน้าปลุกกระแสการสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ตลอดจนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างเครือข่ายต่อไป

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยน้อมนำแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยในทุกโอกาส สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นผู้นำแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยที่ได้รับการออกแบบตัดเย็บโดยช่างตัดเย็บในท้องถิ่น นำผืนผ้ามาสรรค์สร้างเป็นผลงานที่มีความสวยงาม สะท้อนความคิดอันสร้างสรรค์ และเรื่องราวความเป็นมาตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อสนองแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อต่อลมหายใจให้ผืนผ้าไทย ทำให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้า ได้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรม ที่สืบสานถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานต่อยอดด้วยหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาดสอดคล้องกับความนิยมชมชอบของประชาชน เป็นผลงานที่ร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ. ทิพยประกันภัย จึงได้ร่วมแสดงเจตนาจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย" เพื่อการสืบสานพระราชปณิธานและเฉลิมเกียรติ 90 พรรษา ที่พระพันปีหลวง มุ่งเน้นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน รักษาและต่อยอด จึงส่งเสริมสนับสนุนผลักดันผู้บริหารและพนักงานทุกสาขาร่วมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปี และยังส่งเสริมการประกวดการแต่งกายผ้าไทย พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้าประชาชนทั่วไปสวมใส่ผ้าไทยมาซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษ

ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค และส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างกระแส สร้างการรับรู้ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะส่งผลให้ยอดจำหน่าย OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้คนในครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ