กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ ตรวจสอบความแข็งแรงต้นไม้ - ป้ายขนาดใหญ่ ป้องกันผลกระทบพายุฤดูร้อน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 28, 2023 17:29 —ThaiPR.net

กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ ตรวจสอบความแข็งแรงต้นไม้ - ป้ายขนาดใหญ่ ป้องกันผลกระทบพายุฤดูร้อน

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สนน.ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของ กทม.เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) เข้าพื้นที่ขณะฝนเริ่มตก เพื่อตรวจสอบพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง รวมถึงบริเวณอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ พร้อมทั้งความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ คูคลอง พร้อมเปิดทางน้ำไหล และจัดเก็บขยะวัชพืชกีดขวางทางน้ำ เร่งลดระดับน้ำในคูคลอง บ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เตรียมพร้อมเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสถานีสูบน้ำกรณีไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) รถเครน รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮโดรลิค บอลลูนไลท์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งและตรวจสอบแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสำหรับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลที่ติดตั้งใช้งานในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ที่สายด่วน 1555 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร.02 248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวว่า สสล.ได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลต้นไม้ใหญ่ทั้งบริเวณถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ใหญ่ รวมถึงสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้ตรวจตราต้นไม้ใหญ่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชน หรือเส้นทางสัญจร ให้ประเมินความเสี่ยงและตัดแต่ง สางโปร่งทรงพุ่มที่หนาทึบ ตัดแต่งกิ่งผุ กิ่งที่เสี่ยงหัก ตามหลักรุกขกรรม หากสำรวจพบต้นเอนเอียงให้เร่งดำเนินการค้ำยัน ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมหน่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมยานพาหนะและเครื่องมือ เพื่อแก้ไขหากมีเหตุต้นไม้โค่นล่มกีดขวางทางจราจร หรือทำความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล รวมถึงพื้นที่สาธารณะ หากพบต้นไม้อยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหักโค่นล้ม หรือพบเห็นต้นไม้โค่นล้ม หรือเสี่ยงที่จะโค่นล้ม สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่ หรือสายด่วน กทม.โทร.1555 หรือแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ รวมถึงเก็บกวาดกิ่งไม้ หรือต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางในที่สาธารณะ

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า สนย.ได้ประสานเจ้าของอาคารตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุพายุฤดูร้อน หากเป็นป้ายที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเกินหนึ่งปี เจ้าของป้ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้ม โดยกำชับเจ้าของป้ายโฆษณาให้ตรวจสอบการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากเป็นป้ายถูกกฎหมาย แต่มีสภาพเก่า ชำรุด อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไข หรือให้รื้อถอน และดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการรื้อถอน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาที่อาจล้ม หรือหักโค่นในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือกล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้าย ส่วนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งบนถนนสายต่าง ๆ สนย.ได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม. กล่าวว่า สนท.ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและมีพายุตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ทั้งในช่วงก่อนฝนตก ขณะฝนตก และหลังฝนตก โดยก่อนฝนตกจะจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมยานพาหนะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสายหลัก พื้นที่ชุมชนและพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง พื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากพบว่าป้ายไม่มั่นคงแข็งแรงให้ประสานเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขให้มีความมั่นคงและแข็งแรงทันที เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน หากเป็นป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย และเมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขัง ได้ประสานจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต พร้อมยานพาหนะออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในพื้นที่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ