กทม.กำชับเจ้าของที่ดินรกร้างป้องกันเหตุเพลิงไหม้ - เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั่วไป Monday May 29, 2023 15:59 —ThaiPR.net

กทม.กำชับเจ้าของที่ดินรกร้างป้องกันเหตุเพลิงไหม้ - เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.ถึงมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร ตามนัยหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งได้แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติฯ โดยในภาวะปกติ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ประกอบด้วย โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว สอดส่องและกวดขันไม่ให้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้โดยเคร่งครัด ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไข หรือขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็นระเบียบ หรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป และจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือนและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ส่วนภาวะไม่ปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรา 21 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กรณีเจ้าของที่ดินปล่อยปละละเลยไม่ดูแลที่ดินของตน ปล่อยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย มีวัชพืชเหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพสกปรกรกรุงรัง อันเป็นเหตุที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือคาดว่าจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ โดยสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งได้กำชับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงให้คำแนะนำและประสานความร่วมมือกับชุมชนร่วมตรวจตรา เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุไฟไหม้หญ้า หรือสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการกำหนดแนวทางการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มโทษทั้งจำทั้งปรับและบังคับใช้กับเจ้าของ หรือผู้ที่ครอบครองที่ดินที่ปล่อยให้รกร้าง มีหญ้า หรือขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ สปภ.จะได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม.กล่าวกรณีพบการเผาหญ้าและขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจออกตรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อสำรวจและตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นประจำทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งได้ออกประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง ห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โล่งและรกร้าง และเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ โดยมอบหมายให้ฝ่ายปกครองมีหนังสือแจ้งผู้ถือครองที่ดินที่ปล่อยปละละเลยให้รกร้างว่างเปล่า เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอาชญากรรมและภัยจากสัตว์มีพิษต่าง ๆ ให้ปรับปรุงพัฒนาที่ดินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดทำรั้วและทำแนวกันไฟโดยรอบที่ดินให้ดำเนินการภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการ สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุอัคคีภัยในที่ดิน และจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ถือครองที่ดินที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากการลักลอบเผาขยะในพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์กวดขันและประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศสำนักงานเขตฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงโทษของการฝ่าฝืน รวมถึงการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง สอดส่อง และสร้างมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เขต พร้อมแจ้งช่องทาง การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร. 0 2326 9149 ต่อ 6895 ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ