กทม.กำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวทั่วไป Monday June 12, 2023 13:45 —ThaiPR.net

กทม.กำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (สนค.) กทม.กล่าวถึงมาตรการกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตว่า กทม.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ดังกล่าว ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้มีคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทน เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด โดยได้กำชับไว้ในท้ายคำสั่งว่า การดำเนินการตามคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ กทม.และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำหรับประกาศและหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สนค.ได้เวียนแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกช่องทางอย่างเคร่งครัดและให้ทุกหน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่ให้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) และระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กทม.(ระบบ e-GP BMA) ทันทีที่หน่วยงานมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ