วว. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ ศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข่าวทั่วไป Thursday June 29, 2023 17:01 —ThaiPR.net

วว. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ ศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการร่วมกัน 5 ปี โอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ เวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมุนไพรและตำรับยาเป้าหมาย ด้านการวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารสำคัญ การทดสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตสารสกัดและเครื่องสำอางจากสมุนไพร การจัดอบรม สัมมนาสร้างองค์ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพร

สำหรับขอบเขตความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสอง มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยการสนับสนุนบุคลากร วิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และงบประมาณการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และตำรับยาเป้าหมาย สนับสนุนและร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดการความรู้ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้กับหน่วยงานสถานบริการภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงร่วมกันสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมมือ สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยซน์งานวิจัยในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คือ เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ผสานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและหนุนเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจากการขยายผลความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประเทศและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ความร่วมมือกับ วว. ครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มุ่งพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ในการร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะนำไปสู่ความแน้นแฟ้น อันจะช่วยให้การศึกษาวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ ดำเนินการได้สำเร็จเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ วว. ร่วมจัดนิทรรสการนำเสนอผลงานวิจัยของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (InnoHerb) ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ