พด. ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน

ข่าวทั่วไป Monday July 24, 2023 08:43 —ThaiPR.net

พด. ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม เมื่อมีฝนตกไม่สม่ำเสมอหรือตกในปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆพื้นที่เกษตรกรรมอาจเกิดปัญหาการสูญเสียหน้าดินหรือดินถล่มได้ นอกจากนี้การทำการเกษตรที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมดุลของระบบนิเวศ เช่น การไถพรวนดินตามแนวลาดชัน ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและอินทรียวัตถุ ตลอดจนทำให้โครงสร้างของดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตลดลง เกษตรกรขาดรายได้

กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นปัญหาและดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสม โดยการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตรโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพื้นที่การใช้ที่ดินทำการเกษตรบนพื้นที่ค่อนข้างลาดชันถึงลาดชันสูง ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อมีฝนตกแรงมีโอกาสที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้สูญเสียหน้าดินจนดินตื้น ธาตุอาหารในดินต่ำ ขาดความอุดมสมบูรณ์ จนเป็นเหตุทำให้ผลผลิตทางการเกษตรต่ำและไม่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีได้ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างบ่อดักตะกอนดิน ทางลำเลียงในไร่นา คูรับน้ำขอบเขา และขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรั้วช่วยหยุดยั้งการพังทลายของดิน เพื่อป้องกัน ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ดินที่มีความลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดินยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ใช้ที่ดินให้เหมาะสมตามศักยภาพ มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ มีความมั่งคั่งและเข้มแข็งอย่างมั่นคงต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ