สสส. จับมือองค์กรท้องถิ่นหนุนเสริมนิเวศสื่อสุขภาวะพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข่าวทั่วไป Monday July 24, 2023 14:55 —ThaiPR.net

สสส. จับมือองค์กรท้องถิ่นหนุนเสริมนิเวศสื่อสุขภาวะพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา(สำนัก11) สนับสนุนโครงการ "มหัศจรรย์นิเวศ 3 ดี เพื่อเด็กปฐมวัย" โดยกลุ่ม กลุ่ม wearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์ ดำเนินงานร่วมกับคณะครูปฐมวัย และแกนนำคณะทำงานทั่วประเทศไทย 18 จังหวัด 20 พื้นที่ ด้วยแนวคิดมหัศจรรย์ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เน้นหลักการทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวให้เป็นนิเวศของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ทำให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ  อ.แม่ทา จ.ลำพูน ภายใต้การดูแลของ เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมร้อยผู้คนทุกวัย ที่ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยกรอบแนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก

มีการส่งเสริมความฉลาดรู้ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านกติกาชุมชน 3 ดี โดยอาศัยความร่วมจากกลุ่มผู้ปกครองและครอบครัว กลุ่มชุมชน กลุ่มร้านค้า และกลุ่มเด็กปฐมวัย มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน เพื่อติดตามลงเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง มีนักวิชาการสาธารณสุขมาช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ชุมชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความแปลกใหม่และให้เหมาะสมกับเวลา จัดกิจกรรมร้านค้าต้นแบบในชุมชนที่ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ความรู้เรื่องอาหารและการเลือกซื้อขนมที่เป็นประโยชน์ โดยสอดแทรกไปในกิจกรรมการเรียนทุกวัน เพื่อสร้างการรับรู้และเด็กสามารถจดจำได้ จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้นำความรู้อาหารและการเลือกซื้อขนมที่เป็นประโยชน์ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองฟัง และสอบถามพฤติกรรมการซื้อขนมของเด็กผ่านผู้ปกครอง และสังเกตพฤติกรรม โดยการไม่พกขนมกรุบกรอบ ลูกอม ช็อกแลต อมยิ้ม มาโรงเรียน

นิเวศ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เอื้อต่อการพัฒนาเด็กต้องมีแบบแผนและเป็นขั้นตอน เด็กจะถูกพัฒนาไปตามธรรมชาติของช่วงวัย เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครอบครัว และชุมชน ที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายภายในเวลา 5 นาที ตามบริบทที่แตกต่างกันไปของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแลเด็กให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม ผ่านสื่อ กิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์   ภายใต้ต้นทุนภูมิทางสังคมที่มีของชุมชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ