UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม

ข่าวทั่วไป Thursday July 27, 2023 08:21 —ThaiPR.net

UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการ UP CSV เพื่อเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ขาดการให้บริการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษา มุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านการเรียน ด้านวิชาการ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาส อาจเนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่โครงการ UP CSV ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการต้อนรับจาก ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ด.ต. อำนาจ ศรีสมบัติ คณะครูและนักเรียน ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะศิลปศาสตร์ ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการฝึกออกเสียงโฟนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชั่นฝึกภาษาออนไลน์

การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านนิทานและเรื่องเล่าท้องถิ่น และการจัดอบรมครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้สนับสนุนปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติทางด้านการเกษตรและเพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบตามเกณฑ์ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และกองกิจการนิสิตโดยศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา และนิสิตจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับพื้นที่สนามกีฬา พร้อมเป็นหน่วยงานในการรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับนักเรียน และกองพัฒนาคุณภาพนิสิต งานทุนการศึกษา ได้เข้าร่วมบริจาคกระปุกออมสินเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2566 ด้วย

               ทั้งนี้ การจัดโครงการ UP CSV โดยกองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการนำวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน และการให้บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนในทุกด้าน สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ