พด.สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร

ข่าวทั่วไป Tuesday August 15, 2023 08:44 —ThaiPR.net

พด.สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศ และช่วยเหลือ พสกนิกรของพระองค์ผ่านการพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป ซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านสีปาย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่สภาพดินเป็นเป็นดินทราย ขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก

อีกทั้งยังประสบกับปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหากับความยากจน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงได้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสีปาย เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรให้ราษฎรนำไปใช้ประกอบอาชีพ เป็นแหล่งจ้างงานให้กับราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมในแต่ละด้าน ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง พืชผัก พืชไร่ และไม้ผล โดยสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ งานปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น ส่งผลทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่ดินในโครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสีปาย ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยการปลูกหญ้าแฝกช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยดักตะกอนดิน และช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ซึ่งหญ้าแฝกมีระบบรากยาว สานกันแน่น โอบดิน อุ้มน้ำเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ มีความคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปี พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดหาพื้นที่สร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับราษฎรทั่วประเทศ ได้สร้างประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนกว่าหลายร้อยครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กรมพัฒนาที่ดินยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนไทยให้มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ