สสส.ร่วมกับเครือข่าย ครูมหัศจรรย์พะเยา สื่อสาร แนวคิด"มหัศจรรย์นิเวศ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เพื่อเด็กปฐมวัย ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น สร้างกลไกการพัฒนาเด็กแบบบูรณาการ"

ข่าวทั่วไป Friday September 8, 2023 08:38 —ThaiPR.net

สสส.ร่วมกับเครือข่าย ครูมหัศจรรย์พะเยา สื่อสาร แนวคิด

กลุ่ม Wearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา( สำนัก11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   จัดทำโครงการ มหัศจรรย์นิเวศ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็ก นำ แนวคิดนิเวศสื่อสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงการจัดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ พัฒนาเด็กด้วยการนำแนวคิด ๓ ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เกิดเป็นพื้นที่ดี เป็นชุมชนที่ใช้สื่อดี  พื้นที่ดี และภูมิดีอย่างเหมาะสมมีผลให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดูแลเด็กอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ต้นทุนภูมิทางสังคมที่มี โดยผ่านกระบวนการที่ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนนั้นๆ  เช่นมีแหล่งเรียนรู้ของเด็กในชุมชน มีประเด็นขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะในชุมชนที่ส่งผลต่อเด็กและครอบครัวร่วมกันจนเกิดพื้นที่สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กภาวะในชุมชนที่ส่งผลต่อเด็กเล็กในชุมชนที่เข้าถึงง่าย  

วันที่ 5 ก.ย.66 ที่ผ่านมา มีการเปิด เวทีสื่อสารสาธารณะ "มหัศจรรย์นิเวศ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เพื่อเด็กปฐมวัย กับการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ สู่ความยั่งยืน" ในหัวข้อ นิเวศ 3 ดี "นิเวศ 3 ดี เด็กๆ Happy @พะเยา" ณ ห้องประชุม Waterside โรงแรม M2 Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกการดูแลเด็ก  ได้แก่  ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สาธารณสุข ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดของการพัฒนาเด็กภายใต้การพัฒนากลไกการดูเด็กด้วยนิเวศสื่อสร้างสุขภาวะ

 ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 พื้นที่ คือ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม และองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  และ เทศบาลตำบลทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจากครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงสู่ครอบครัว โดยจัดกระบวนการผ่านผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนขยายไปสู่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น , อสม. ร่วมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนบูรณาร่วมกัน ด้วยการใช้แนวคิดนิเวศ สื่อสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย รวมไปถึงการพัฒนาครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสามดีให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะดีในทุกมิติ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว และชุมชน ให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสามดีให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะดีทุกด้าน

นางสาวสายใจ คงทน หัวหน้าโครงการ มหัศจรรย์นิเวศสามดีฯ กล่าวว่า แนวคิดนิเวศ 3 ดี นี้ เน้นหลักการทำงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประกอบด้วยปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 7 ด้านหรือเรียกสั้น ๆว่า มหัศจรรย์ (MIRACLE)  คือ 1) สื่อสร้างสรรค์ (Media) สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี 2) การบูรณาการ(Integration) มีการบูรณาการแนวคิดของ สื่อ กิจกรรม พื้นที่ สร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชน 3) การมีส่วนร่วม(Relationship) ของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกลไกหลัก 4) กิจกรรมสร้างสรรค์(Activity )    5) ชุมชน (Community )  6) กระบวนการเรียนรู้ (Learning) และ 7) การจัดสภาพแวดล้อม (Environment) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะ(กาย จิต สังคม ปัญญา)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ