'รมช.อนุชา' มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน เร่งด่วนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มุ่งให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวทั่วไป Sunday October 15, 2023 21:00 —ThaiPR.net

'รมช.อนุชา' มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน เร่งด่วนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มุ่งให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ศุขเกษม และนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายสำคัญของรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ จึงต้องบูรณาการหาแนวทางร่วมกัน สิ่งสำคัญคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร ปรับเปลี่ยนบริบทภาคเกษตร เพื่อให้ตอบโจทย์ประเทศ และมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ภาคเกษตรให้สูงขึ้น อีกทั้งต้องขับเคลื่อนการใช้พื้นที่ที่ดินในประเทศให้เต็มศักยภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม โดยนโยบายเร่งด่วน คือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต ให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นความยากจน ลดภาระหนี้สิน ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับ โครงการ "ชัยนาทโมเดล" เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินสู่ฐานการผลิตที่ยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดินจึงต้องมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปผลิตพืชอื่นที่เหมาะสมแทน เช่น การสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกร และเกิดการสร้างรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร ผ่านกิจกรรม/โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม การยกระดับการให้บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และสิ่งปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เป็นต้น สำหรับการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดินจะขับเคลื่อนศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลเพื่อให้บริการประชาชน และการพัฒนาหมอดินอาสา ในด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู พื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และสุดท้ายการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย BCG / Carbon Credit / ลดเผาตอซัง / สินค้าเกษตรปลอดภัย จะส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จัดทำฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ