มอบรางวัล"จิตวิญญาณธรรมศาสตร์" ให้นายชวน หลีกภัย และเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีแก่ศิษย์แม่โดม ๒๕๖๖

ข่าวทั่วไป Monday October 16, 2023 17:12 —ThaiPR.net

มอบรางวัล

ชมรมเพื่อนโดมและมูลนิธิเพื่อนโดมเชิดชูศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล "จิตวิญญาณธรรมศาสตร์" ให้แก่ นายชวน หลีกภัย ในฐานะผู้มีความเสียสละและมีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในงานรำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. ๒๕๖๖ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกับมอบมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี 2566 แก่ศิษย์ มธ.สร้างผลงานต่อประเทศชาติและสังคมไทย

ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม เปิดเผยว่า วันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. คณะกรรมการชมรมฯ จึงมีมติเห็นพ้องร่วมกันจัดมอบรางวัล "จิตวิญญาณธรรมศาสตร์" ซึ่งเป็นปีที 3 ขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ คือ ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. ต่อต้านเผด็จการ ๓. ยึดมั่นเรื่องความเป็นธรรมในสังคม ๔. ทำประโยชน์ต่อสังคม จำนวนปีละ ๑ คน โดยรางวัลจะเป็นเงินมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ (Role model) ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและนักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

สำหรับในปี 2566 นี้ บุคคลที่สมควรได้รับ รางวัล "จิตวิญญาณธรรมศาสตร์" ได้แก่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายรัฐมนตรี 2 สมัย (23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566) อดีตรองประธานรัฐสภาไทย และประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย (4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 29 เมษายน พ.ศ. 2531) ซึ่งนายชวน หลีกภัย ขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สองได้นำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติหลังเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักจนต้องลอยตัวค่าเงินบาท ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือจนได้รับความเชื่อถือและเห็นชอบจากสถาบันการเงินนานาชาติและสหรัฐอเมริกา มุ่งไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การได้รับเสียงสนับสนุนและไว้วางใจ เพราะมีความซื่อสัตย์ มุ่งปฏิรูประบอบประชาธิปไตยและขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากนี้ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต ในปี พ.ศ 2505 ได้มีบทบาทกิจกรรมนักศึกษาเขียนบทการแสดง งิ้วธรรมศาสตร์จนโด่งดังเป็นคนแรกและส่งผลให้เป็นการแสดงสะท้อนเหตุการณ์บ้านเมืองที่นักกิจกรรมธรรมศาสตร์รับสืบทอดมาทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ คณะกรรมการ ชมรมเพื่อนโดม ยังมีมติเห็นชอบ มอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี ให้แก่ ศิษย์เก่า มธ.ที่ทำคุณประโยชน์ในหน้าที่สำคัญๆ แก่ประเทศชาติและสังคมไทย อีก 12 ท่าน ดังนี้

 • นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ประธานกรรมการอัยการ
 • นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี
 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
 • นายประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาศิลปะการแสดง (ละครร่วมสมัย)
 • สำหรับพิธีมอบ รับรางวัล"จิตวิญญาณธรรมศาสตร์" และเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี จัดขึ้นในงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถ.พระราม ๔ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม และนายชัยวัฒน์ พสกภักดี ประธานมูลนิธิเพื่อนโดม เป็นผู้มอบรางวัลและเข็มเกียรติยศ พร้อมกันนี้ นายชวน หลีกภัย จะแสดงปาฐกถาพิเศษ ก่อนการรับประทานอาหารร่วมกันอนึ่ง ชมรมเพื่อนโดมประกอบด้วยการรวมตัวศิษย์เก่าธรรมศาสตร์หลากรุ่นหลายคณะสาขาวิชา มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และสาธารณะ ที่ผ่านมาชมรมฯ ได้มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เช่น ระดมทุนจัดสร้างอนุสาวรีย์อาจารย์ปรีดี ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระดมทุนจัดสร้างประติมากรรมวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. ณ หลังตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมจัดงานรำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. เป็นประจำทุกปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ในการรำลึกถึงเหตการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมพลังกันกว่า ๓,๐๐๐ คนทวงคืนพื้นที่มหาวิทยาลัยจากกองกำลังทหารที่ยึดไปนานกว่า ๕ เดือน หลังจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันในปี พ.ศ. ๒๔๙๔


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ