จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

ข่าวทั่วไป Friday October 27, 2023 16:24 —ThaiPR.net

จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 - เขต 6 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ คัดเลือกหลักสูตรและลงมติเห็นชอบการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้รับการฝึกได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" อันจะทำให้มีรายได้ ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและภัตตาคาร รวมทั้งความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่กำลังขยายตัวตามการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จึงมีความเห็นชอบให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรม 2 หลักสูตรอาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย และช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และรับนักเรียนเข้าฝึกอบรมในช่วงเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" นำไปสู่การสร้างรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป โดยจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้เลขานุการเสนอของบประมาณจังหวัดสนับสนุนเพิ่มเติม และยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้การสนับสนุน เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมแก่ผู้รับการฝึกและครอบครัวอีกด้วย

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรการฝึก บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึก ที่พักสำหรับผู้รับการฝึก เครื่องแต่งกาย ค่าพาหนะในการเดินทางฯ ค่าอาหารเฉพาะวันเข้าฝึกอบรม ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุนสำหรับผู้เข้าฝึกอาชีพ และสถานที่ฝึกงาน     โดยกำหนดรับสมัครระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2567 ฝึกอบรมในสถาบันฯ ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567 ส่งฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ ระหว่าง เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2567

ซึ่งหลังจากการประชุมวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รวบรวมความประสงค์    ของนักเรียนและแจ้งผลการสำรวจ โดยจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่สนใจเข้าฝึกและนำมาดูงานกิจกรรมการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หรือเข้าไป      ให้คำปรึกษาในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพกิจกรรมผ่านประสบการณ์จริง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้นักเรียนร่วมทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ (VG New E-Service) สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการฝึกสำหรับตนเองต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ