ก.ล.ต. และ AIMC ร่วมหารือนโยบายพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้เป็นกลไกส่งเสริมการออมระยะยาว - การลงทุนอย่างยั่งยืน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 1, 2023 09:24 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. และ AIMC ร่วมหารือนโยบายพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้เป็นกลไกส่งเสริมการออมระยะยาว - การลงทุนอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อหารือแนวนโยบายการพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้เป็นกลไกส่งเสริมการออมระยะยาวรองรับสังคมสูงวัย และบทบาทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับนางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 26 แห่ง เพื่อหารือแนวนโยบายการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนเพื่อไปสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการออมระยะยาวรองรับสังคมสูงวัย เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

การประชุมในครั้งนี้ มีข้อสรุปที่สำคัญคือ ก.ล.ต. จะให้การสนับสนุนเชิงนโยบายแก่อุตสาหกรรมกองทุนในการส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวในกองทุนรวม เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี รองรับการเกษียณอายุและการศึกษาของผู้เยาว์ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เงินลงทุนถูกจัดสรรไปยังกิจการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่ง AIMC จะพิจารณารูปแบบกองทุนรวมและข้อเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศและส่งเสริมการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอของเงินออมรองรับการเกษียณในขณะที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว

"ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น (Trust and Confidence) ในการระดมทุนและการลงทุนเพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะมีการทำงานร่วมกันกับ AIMC ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กองทุนเป็นเครื่องมือในการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ที่ผ่านมา ก.ล.ต. และ AIMC ได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ทั้งด้านการกำกับอุตสาหกรรมกองทุน การส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชน และการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือและยกระดับการทำงานร่วมกันในเชิงรุก เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจจัดการกองทุนและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ