ซีเอ็ด จับมือสำนักพิมพ์ชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ข่าวทั่วไป Monday November 27, 2023 11:21 —ThaiPR.net

ซีเอ็ด จับมือสำนักพิมพ์ชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) "SE-ED" และ ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) "SE-ED Academy" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตำรากลางภาษาอังกฤษ 3 วิชา (วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์) ระหว่าง บริษัท เบ็ทเทอร์ โนเลจ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ ร่วมด้วย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้างานหลักสูตรมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยสำนักพิมพ์ตำราต่างประเทศชั้นนำ ได้แก่ Star Publishing, Cambridge Thailand และ DK Today โดยมีโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลทั้งหมดร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาตำรากลาง สื่อการเรียนรู้และครูผู้สอนร่วมกับสถาบันมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงทิศทางและนโยบายความร่วมมือในการผลัดกันโครงการหลักสูตรการศึกษาของมูลนิธิฯ "มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งจัดการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปีแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระบบสากล มูลนิธิฯ มีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์ เรามีความมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนในเครือมูลนิธิของเราได้พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งโครงการนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก "ซีเอ็ด" ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน บุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรม นับเป็นว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้พัฒนาไปตามบริบทของสังคมโลก อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก (Global Language) ที่ทุกคนต้องรู้ในการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเครือโรงเรียนของเรา จะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีด้านการศึกษา มีคณะครูอาจารย์และบุคลากรที่ดี รวมถึงมีหลักสูตรที่ดี ในส่วนนี้ "ซีเอ็ด" เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาให้เกิดขึ้น เรามีความคาดหวังถึงประสิทธิผลที่เด็กๆ จะได้รับในอนาคต นับได้ว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการร่วมผลึกกำลังกันในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เด็กๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง มีหลักสูตรที่ดีและเหมาะสม มีตำราเรียนที่ดีมีคุณภาพ ทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณทางซีเอ็ดในความร่วมมือที่สำคัญในครั้งนี้ ที่ทำให้โครงการของเราได้เริ่มต้น และจุดประกายเห็นผลกันในผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กๆ ในอนาคตอันใกล้นี้"

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กล่าวถึงนโยบายการใช้หลักสูตรมูลนิธิฯ สูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากล "ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในเครือโรงเรียนของเราให้สูงขึ้น โดยเริ่มจากการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรครูอาจารย์ของเรา ตั้งแต่ระดับบริหารจัดการมาถึงคุณครูผู้สอน ในการวางแผนทำงานร่วมกัน เพื่อให้หลักสูตรการเรียนการสอน ตำรากลางของมูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาหน้า เรามีความเชื่อมั่นว่า หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีการจัดการเรียนการสอนคุณครู และเด็กๆ ของเราก็จะได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เนื้อหาตำราเรียนที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป"

ภราดา วิทยา เทพกอม หัวหน้างานหลักสูตรมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมสำหรับทิศทางการดำเนินงานของฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ "การพัฒนาหลักสูตรของมูลนิธิฯ เราดำเนินการตามนโยบายของการพัฒนาการศึกษาทีมีหลักสำคัญในเรื่องของความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรตำรากลางของเราในครั้งนี้ เสมือนเป็นการยกเครื่องใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะการมุ่งเน้นสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standard) ฉะนั้นแล้วแนวทางในการดำเนินงานของเราก็คือ การคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ จนได้เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในเครือของมูลนิธิ 14 โรงเรียนด้วยกัน ในวิชาขั้นพื้นฐาน 4 รายวิชา ได้แก่ Mathematics, Science, English และอีกวิชาหนึ่ง คือ Montfort Study หรือมงฟอร์ตศึกษา สิ่งที่จะเป็นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งแนวทางของมูลนิธิฯ หลังจากนี้คือ การพยายามขับเคลื่อนบุคลากรของเราให้มีคุณภาพ ไม่ว่าการใช้สื่อในเรื่องของ Soft Skills และ Hard Skills โดยใช้สื่อเหล่านี้ในการยกระดับเด็กของเราไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

เพราะฉะนั้น แนวทางทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นการทำงานร่วมกัน 3 ปี ระหว่างมูลนิธิฯ และซีเอ็ดในการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่าง และท้ายที่สุดคือ วันนี้เป็นวันที่ดีในการที่เราลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กับ SE-ED Academy และ Star Publishing หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาทั้งหมดจะเป็นก้าวแรกเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลต่อไปครับ"

ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ซีเอ็ดได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนาน สำหรับการลงนามครั้งนี้ ซีเอ็ดจะจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสม พัฒนาอบรมบุคลากรครูผู้สอน และติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล"

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ "ซีเอ็ด" จะร่วมกับมูลนิธิฯ จัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลทั้งหมด ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (กลุ่มโรงเรียนกรุงเทพฯ และปริมณฑล) โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา (กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออก) และ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (กลุ่มโรงเรียนภาคเหนือ) ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ