สภาพัฒน์ เปิดเวทีชวนทุกคปล่อยของ โชว์ไอเดียสุดเจ๋งกับ "Thailand's SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน" ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท!!!

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday January 16, 2024 11:51 —ThaiPR.net

สภาพัฒน์ เปิดเวทีชวนทุกคปล่อยของ โชว์ไอเดียสุดเจ๋งกับ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยให้ประชาชนร่วมแสดงออก เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน SDGs ในสังคมไทย พร้อมชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 มกราคม 2567

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ

- นักศึกษา และเยาวชน ประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องทำวีดิทัศน์สั้นเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs ความยาวไม่เกิน 1 นาที จำนวน 1 ชิ้น
 • ผู้ประกวดจะต้องส่งเอกสารข้อมูลเบื้องต้นประกอบวีดิทัศน์ SDGs ประกอบไปด้วย ชื่อทีม ชื่อ สมาชิก และแนวคิดในการทำวีดิทัศน์สั้นเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs ไม่เกิน 300 คำ จำนวน 1 ชิ้น
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกความสอดคล้องของผลงานกับสาระสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยในแบบฟอร์มการสมัครจะต้องระบุความสอดคล้องของผลงานกับ SDGs ใน 5 มิติทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย
  หมายเหตุ: 5 มิติ (5Ps) ประกอบด้วย 1) มิติด้านสังคม (People) 2) มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) 3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 4) มิติด้านสันติภาพและสถาบัน (Peace) และ 5) มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ในประเภทบุคคลหรือกลุ่ม ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถส่งได้ในนามกลุ่ม จะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ หากได้รับรางวัล โล่และเงินรางวัล จะมอบให้ตามประเภทรางวัลที่ระบุไว้ในข้อ 6 โดยโล่รางวัลจะมอบให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานละ 1 ชิ้น และประกาศนียบัตรจะมอบให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นรายบุคคล
 • 1 บัญชีผู้ใช้งานสามารถส่งผลงานได้ 1 ครั้งเท่านั้น และผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางซ้ำได้มากกว่าคนหรือกลุ่มละ 1รางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมแคมเปญที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมลงทะเบียนตามแบบฟอร์มยื่นส่งผลงานเข้าประกวด และติด #ThailandsSDGsHackathon #ระดมความคิดพิชิตความยั่งยืน โดยผู้ส่งผลงานจะต้องเปิดบัญชี TikTok เป็นสาธารณะ
 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ถูกถ่ายทำให้สามารถเผยแพร่ผลงาน โดยไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงานหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วหรือตัดสิทธิ์ นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ ภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานใด ๆ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเก็บต้นฉบับไว้ หากคณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงผลงานต้นฉบับได้
 • หากพบว่าผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการสามารถใช้อำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สศช. สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบไว้ในใบสมัครแล้ว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ สศช. หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 มกราคม 2567

  เกณฑ์การให้คะแนนและขั้นตอนการตัดสิน

  การให้คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

 • ความสอดคล้องของสาระสำคัญเกี่ยวกับ SDGs 40 คะแนน
 • รูปแบบการนำเสนอ 40 คะแนน
 • : รูปแบบการสื่อสารและการนำเสนอ  10 คะแนน

  : การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย    10 คะแนน

  : การสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย   10 คะแนน

  : ความน่าสนใจและสนุกสนานของผลงาน  10 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน โดยการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 รอบ

  • การคัดเลือกรอบที่ 1 คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบจำนวน 10 ชิ้น

  (รวมทั้งประเภทบุคคลและกลุ่ม)

  การฝึกอบรม จำนวน 2 วัน

  • การนำเสนอผลงานและประกาศรางวัล จำนวน 1 วัน

  กำหนดการ

  - เปิดรับสมัคร     5 มกราคม 2567 - 22 มกราคม 2567

  - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก  26 มกราคม 2567

  - การฝึกอบรม จำนวน 2 วัน    3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

  - นำเสนอวีดิทัศน์สั้นความยาว 1-3 นาที  9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์

  - กิจกรรมเสนอผลงานและประกาศรางวัล   17 กุมภาพันธ์ 2567

  * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการคัดเลือก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

  การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  สมัครออนไลน์ได้ที่

  • Website: https://sdgs.nesdc.go.th/
  • Google Forms

  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ