สสวท. ยกระดับความรู้ครูวิทย์ คณิต โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ครูขานรับผลบวกช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

ข่าวทั่วไป Thursday January 18, 2024 14:39 —ThaiPR.net

สสวท. ยกระดับความรู้ครูวิทย์ คณิต โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ครูขานรับผลบวกช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีภารกิจหลักในการจัดทำหลักสูตร หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาศักยภาพครูและสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและแข่งขันได้ในระดับสากล

หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ สสวท. ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องก็คือ การพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วย การอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการพระราชดำริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา ชูธงยกระดับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นครูยุคใหม่ ที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนให้เป็นโค้ช หรือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ เข้าถึงและจุดประกายการเรียนรู้ให้นักเรียน มุ่งสร้างศักยภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะประสบการณ์ใช้ฐานความรู้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการแข่งขัน

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท. ได้ร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 "43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับภาพรวมของภารกิจนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2566 ที่ผ่านมา สสวท.ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทักษะปฏิบัติที่กระตุ้นความสนใจผู้เรียนและเสริมสร้างความเข้าใจ อาทิ หัวข้อปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Project 14 ซึ่งเป็นสื่อและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ สสวท. พัฒนาขึ้นใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นสร้างความเข้าใจและสามารถทบทวนความรู้ได้ทุกเวลาตามความสนใจของผู้เรียน

การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยบาร์โมเดล ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของความสัมพันธ์ เข้าใจปัญหา และสามารถคิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนสื่อประกอบการอบรมหัวใจหลักเพื่อสร้างศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สร้างสมรรถนะการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ภายใต้แผนงานและเดินหน้าอบรมครูอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามผลพบว่าครูมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถนำ สื่อ หลักสูตร กิจกรรม ที่ สสวท. พัฒนาไปจัดการเรียนการสอน และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันได้ ช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ สสวท.ยังพัฒนาเครื่องมือช่วยครูในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบคลังความรู้ SciMath ห้องสมุดออนไลน์ e-library คลังสื่อการสอน My Ipst ซึ่งออกแบบมาให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของ สสวท. เป็นตัวช่วยที่ครูสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกมุม ทั้งประกอบในชั้นเรียน เตรียมการสอน หรือ ทบทวนความรู้ได้สะดวกในทุกพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เสียงสะท้อนจากครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโครงการนี้ นับเป็นพลังบวกที่ส่งต่อแรงขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล หนุนครูยุคใหม่ เป็นโค้ชการเรียนรู้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ