มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566

ข่าวทั่วไป Thursday February 8, 2024 16:40 —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 และมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นางศิริวรรณ สุคนธมาน และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร

ภาพจากซ้าย 1.นายธวัชชัย ไทยเขียว กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร 3. ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี 4. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม 6. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และ 7. นางศิริวรรณ สุคนธมาน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและทำคุณประโยชน์ให้ประเทศจำนวน 3 ท่าน ในสาขาวิชาการจัดการแก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนางศิริวรรณ สุคนธมาน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แก่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร พร้อมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 1,009 คน ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวรายงานสรุปต่อประธานในพิธีถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 17,954 คน มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ ได้แก่ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะโลจีสติกส์และเทคโนโลยีการบิน คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโท เปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการศึกษา ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ โลจีสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานองค์กรภาคในท้องถิ่น เช่น องค์กรการปกครองท้องถิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำ เช่น บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทแฟลช เอ๊กซ์เพลส จำกัด ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากบริษัทผู้นำทางธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยคือ "องค์กรสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านโลจีสติกส์และเทคโทคโนโลยี" มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถปฏิบัติงานได้จริงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มุ่งส่งเสริมสร้างความรู้และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปีที่6 ปวช. และรองรับการเรียนแบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบคุณวุฒิทางวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท โดยคณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้มีความสามารถเฉพาะทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก แผนกรับสมัครนักศึกษา หมายเลขโทรศัพย์เบอร์โทรศัพย์ 02 744 7356-65 หรือติดตามข่าวสารผ่านเฟสบุกมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก https://www.facebook.com/Southeast.ac.th 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ