Thai PBS จับมือภาคีฯ จัด ISAN SUMMER CAMP รับสมัครเยาวชนนักสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราวของอีสาน ผ่านทักษะการผลิตสื่อแบบ Multi-Platform

ข่าวทั่วไป Thursday February 22, 2024 17:24 —ThaiPR.net

Thai PBS จับมือภาคีฯ จัด ISAN SUMMER CAMP รับสมัครเยาวชนนักสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราวของอีสาน ผ่านทักษะการผลิตสื่อแบบ Multi-Platform

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกระบวนการสำคัญ อันจะนำไปสู่การคิด พัฒนา เพื่อสรรสร้างให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ทั้ง ระดับบุคคล ชุมชน สังคม กลุ่มเด็กเยาวชนคืออีกทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติ ที่หากได้รับการสนับสนุนในการยกระดับพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และคิดอย่างสร้างสรรค์จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสิ่งใหม่เพื่อนำไปสู่การสังคมคุณภาพร่วมกัน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) Creative Economy Agency (Public Organization) ร่วมกับเครือข่ายองค์กร และฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ Thai PBS จึงร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักสร้างสรรค์ ISAN SUMMER CAMP เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเรียนรู้การคิด ออกแบบ และบอกเล่าเรื่องราวของอีสานอย่างสร้างสรรค์ผ่านทักษะการผลิตสื่อที่หลากหลาย( Multi-Platform)

ISAN SUMMER CAMP 2024 'Short film ที่จริงใจ' เปิดรับสมัครเยาวชนในภาคอีสาน ที่มีอายุ 15-18 ปี ร่วมกิจกรรมค่ายการผลิตและถ่ายทำหนังสั้นเพื่อบอกเล่าความเป็นอีสานผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ ภายใต้โจทย์ "อีสานซ่ำเพี่ย" พร้อมเรียนรู้กับวิทยากรมืออาชีพที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการลงมือทำจริงทุกขั้นตอนตลอดกิจกรรม ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและร่วมแสดงผลงานในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024) และดิจิทัลแพลตฟอร์มของ Thai PBS

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น

ระยะเวลากิจกรรม

 • 16 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2567 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 • 25 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม
 • 1 เมษายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • 5 เมษายน 2567 ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online Zoom meeting
 • 26-28 เมษายน 2567 กิจกรรมค่าย ISAN SUMMER CAMP 2024 'Short film ที่จริงใจ' ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น
 • 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 พัฒนาผลงานส่งเข้าประกวดและแสดงผลงานในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024)
 • 30 มิถุนายน 2567 ประกาศผลการประกวด 3 รางวัล ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้สมัครเป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน โดยมีสมาชิกทีมละ 1-4 คน
 • ผู้สมัครมีทักษะการผลิตสื่อ ได้แก่ ถ่ายคลิปวีดีโอ ภาพนิ่ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อได้
 • ผู้สมัครมีทักษะการเขียนเล่าเรื่องอย่างง่าย เช่น เรื่องสั้น,บทความ และสนใจการผลิตภาพยนต์สั้น
 • ผู้สมัครมีอุปกรณ์ในการผลิตสื่อเบื้องต้น เช่น กล้อง ไมโครโฟนและคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อ และแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดกระบวนการ
 • ผู้สมัครมีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมในพื้นที่ภาคอีสานและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่นโดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการของกิจกรรมอย่างครบขั้นตอน
 • ผู้สมัครสามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลงานเสร็จสิ้นและสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง
 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้สนใจส่งใบสมัครและตัวอย่างผลงานเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
   • ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดกิจกรรม https://shorturl.at/pyAQ1
   • ส่งใบสมัครที่อีเมล์ youdeemeehang@gmail.com
   • หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.094-283-7657 คุณพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์ (พี่ต้น)
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพในกิจกรรม ISAN SUMMER CAMP 2024 'Short film ที่จริงใจ' จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่ครบทุกขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย มีการปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับพัฒนาผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้ผลงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามการเผยแพร่สู่สาธารณะจริง
  • การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของคณะจัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รายละเอียดและเงื่อนไข (กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ)

  เอกสารแนบ

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง และข้อความระบุ "สำหรับการสมัครร่วมกิจกรรมค่าย "iSAN SUMMER CAMP 2024" เท่านั้น" จำนวน 1 ชุด/คน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีเอกสารแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อกำกับว่า "สำหรับการอนุญาตให้บุตรหลาน (ชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "iSAN SUMMER CAMP 2024" เท่านั้น" จำนวน 1 ชุด/คน

  การเตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัว

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น อุปกรณ์ในการอาบน้ำ ยารักษาโรคประจำตัว และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำอุปกรณ์ในการผลิตหนังสั้นมาเอง เช่น กล้อง ไมโครโฟน ขาตั้งกล้อง ไฟ คอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ และอื่น ๆ ซึ่งหากเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • ผู้จัดกิจกรรมจะอำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก อาหารเช้า อาหารกลางวัน และพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ผู้จัดโครงการได้จัดเตรียมให้เท่านั้น

   

   


  แท็ก summer camp  

  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ