สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือหัวเว่ยเร่งเสริมแกร่งศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday February 28, 2024 16:38 —ThaiPR.net

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือหัวเว่ยเร่งเสริมแกร่งศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation

บรรยายภาพ: คุณนิธิ ภัทรโชค (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือกับ มร. เดวิด หลี่ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในระหว่างพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทุกระดับ โดยมี ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการอำนวยการ TMA และ คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ขวาสุด) กรรมการบริหาร TMA ร่วมเป็นสักขีพยาน

ด้วยภูมิทัศน์การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้บริหารจึงต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจถึงการทรานสฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีเป็นอย่างดี สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทุกระดับ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามารถและประสิทธิภาพของผู้บริหาร และการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจะเน้นถึงองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำธุรกิจและผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่องค์กรต้องมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและอัจฉริยะ (SMART) ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด อาทิ คลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมถึงสร้างทีมผู้บริหารที่มีความสามารถด้านดิจิทัลที่พร้อมปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้

ความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ครอบคลุมถึง

  • การร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้าน ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการเป็นผู้นำเทคโนโลยีและความเป็นผู้นำองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง
  • การร่วมกันจัดทัศนศึกษาดูงานด้านดิจิทัล เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยในต่างประเทศ
  • การจัดโครงการฝึกอบรมด้านไอซีทีให้แก่ผู้บริหาร ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านโครงการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพของหัวเว่ย เพื่อสร้างบุคลากรด้านไอซีที
  • การศึกษาความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเร่งกระบวนการทรานสฟอร์ม การปลูกฝังวัฒนธรรมการรังสรรค์นวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัว เพื่อสร้างองค์กรประสิทธิภาพสูง

คุณนิธิ ภัทรโชค ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า "วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ TMA จะได้ร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อช่วยกันพัฒนาการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง อันจะเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักในระยะยาวของ TMA ให้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยโครงการสำหรับผู้นำองค์กรด้านดิจิทัลที่ TMA ร่วมมือกับหัวเว่ยภายใต้ความร่วมมือนี้จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้"

มร. เดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในปี พ.ศ. 2566 Huawei ASEAN Academy (Thailand) ได้อบรมบุคลากรด้าน ICT ไปแล้วกว่า 13,000 คน ทั้งในด้านเครือข่าย ระบบคลาวด์ และพลังงานดิจิทัล ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ TMA ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการยกระดับศักยภาพของผู้บริหาร โครงการนี้หัวเว่ยได้พัฒนาหลักสูตรอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับระดับผู้บริหารระดับ C ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความโดดเด่นในด้านดิจิทัล หลักสูตรการจัดอบรมจะครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมไปถึงการเยี่ยมชมการจัดแสดงงานด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง TMA และหัวเว่ย ประเทศไทย จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น"

สำหรับโปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถความร่วมมือแรกระหว่าง หัวเว่ยและ TMA จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารด้วยโมดูลการเรียนรู้ระดับที่ได้รางวัลมาแล้ว ผสมผสานกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ศกนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ TMA โทร. 02 319 7677


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ