วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ข่าวทั่วไป Monday March 4, 2024 11:26 —ThaiPR.net

วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน วว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน กับ นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน การมุ่งเน้นด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สารชีวภัณฑ์ การปรับปรุงบำรุงดิน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เครื่องจักรทางการเกษตร และการแปรรูป โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ข้อมูลทางวิชาการ และการบริหารจัดการในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมซน องค์กรเกษตร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวจรรยา ทุกข์จาก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และนางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร วว. ร่วมเป็นสักขีพยาน โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร วว. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เกษตรอำเภอจังหวัดปทุมธานี 7 หน่วยงาน นักวิจัย บุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงาน "โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงในอาชีพ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร การนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร รวมทั้งเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีให้ยั่งยืนต่อไป

 

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ