ช.การช่าง เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ดอกเบี้ย 3.20 - 4.10% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A-

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 19, 2024 11:07 —ThaiPR.net

ช.การช่าง เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ดอกเบี้ย 3.20 - 4.10% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A-

ช.การช่าง เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ดอกเบี้ย 3.20 - 4.10% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- สะท้อนโอกาสธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) คาดเปิดให้จองซื้อปลายเดือน เม.ย. 2567

ช.การช่าง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.20% - 4.10% คาดเสนอขายในช่วงปลายเดือน เม.ย. 2567 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เผยหุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้ม "คงที่" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ชี้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเร่งใช้จ่ายงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงโอกาสในการรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน มั่นใจหุ้นกู้ ช.การช่าง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย

  • หุ้นกุ้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20-3.40% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50-3.65% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60-3.80% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85-4.10% ต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 4 มีเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายช่วงวันที่ 25 - 26 และ 29 เมษายน 2567 ผ่านสถาบันการเงิน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร สะท้อนสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงโอกาสในการเติบโตจากมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง เปิดเผยว่า เชื่อว่า หุ้นกู้ ช.การช่าง จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยในระดับที่น่าพอใจ รวมถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมที่จะรับงานโครงการขนาดใหญ่และเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บมจ.ช.การช่าง ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และ (2) ธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 35.18% บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้ มูลค่า 127,240 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากสัญญาก่อสร้างในปี 2566 อยู่ที่ 36,485 ล้านบาท คิดเป็น 96.12% ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 18,388 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 101.61% สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ในการก่อสร้างทั้งโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่หลังจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยขับเคลื่อนที่มาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ ขณะที่ผู้รับเหมารายใหญ่มีโอกาสรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มพื้นตัวและมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเร่งใช้จ่ายของภาครัฐ และแนวโน้มของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้ว ถือเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มีความพร้อมในการเข้าประมูลงาน และมีศักยภาพในการบริหาร รวมทั้งมีเทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน และทำให้หุ้นกู้ ช.การช่าง เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บมจ.ช.การช่าง ยังได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาวหรือ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการประเมิน ESG Rating ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งปประเทศไทยประจำปี 2566 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอีกด้วย
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

โดยติดต่อผ่าน 2 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ขอย้ำเตือน ผู้ลงทุนโปรดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ หลอกลงทุน นำเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง โดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook และแอปพลิเคชั่น Line เป็นต้น ขอให้นักลงทุนพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นไปได้ หรือติดต่อสอบถามผ่านสถาบันการเงินทั้ง 2 รายที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายก่อนตัดสินใจลงทุน


แท็ก ช.การช่าง  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ