วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน.

ข่าวทั่วไป Wednesday April 3, 2024 10:03 —ThaiPR.net

วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร วว.  ร่วมหารือกับ  ศ.ดร.ประณัฐ   โพธิยะราช  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะ ในการให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำสำหรับการดำเนิน "โครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสนับสนุน BCG  Economy  Model " ซึ่ง วว. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช. ) ในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิด "วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย" หรือ ธัชวิทย์ (Thailand Academy of Sciences : TAS)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัย ในการทำงานร่วมกันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน พ.ศ. 2570  (วันที่  2  เมษายน 2567  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อนึ่ง วว. และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ การเก็บกักและใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซต์ในรูปแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยวิธีบริหารจัดการที่ดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ