"มูลนิธิสัมมาชีพ" เปิดรับสมัครรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2567 เชิดชู - ถ่ายทอดความสำเร็จต้นแบบ "วิสาหกิจชุมชน-เอสเอ็มอี-ปราชญ์ชาวบ้าน"

ข่าวทั่วไป Thursday May 2, 2024 11:05 —ThaiPR.net

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าจัดประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ "วิสาหกิจชุมชน - เอสเอ็มอี - ปราชญ์ชาวบ้าน" ต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อยกย่องและเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่ชุมชน-สังคม หวังหนุนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดเผยว่า มูลนิธิสัมมาชีพอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 3 ประเภท คือ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ โดยรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูการประกอบการที่ยึดแนวทางสัมมาชีพจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบการ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้องค์นำความรู้ ผลงานความสำเร็จเหล่านั้นเป็นต้นแบบเผยแพร่สู่ชุมชน-สังคม

นายมงคลกล่าวต่อว่า รางวัลทั้งสามรางวัลนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของมูลนิธิสัมมาชีพ คือ การสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เพราะกลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของชุมชน ท้องถิ่น โดยรางวัลวิสาหกิจชุมชนถือเป็นการสนับสนุนชุมชนในการรวมตัวประกอบกิจการ สร้างรายได้เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการเกื้อกูลระหว่างคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม ส่วนรางวัลเอสเอ็มอี ถือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนายกระดับในด้านต่างๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจโดยเกื้อหนุนชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ขณะที่รางวัลปราชญ์ชาวบ้านก็เป็นการยกย่องผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานของชุมชน โดยนำความรู้ประสบการณ์ ภูมิปัญญาจากชุมชนมาพัฒนา และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

"ทั้งสามรางวัลนี้ นอกจากจะเป็นการยกย่องวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพแล้ว ยังสะท้อนถึงการสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยสามกลุ่มนี้ได้ มูลนิธิสัมมาชีพจึงต้องการสนับสนุนความสำเร็จให้เผยแพร่สู่วงกว้าง เพื่อผู้อื่นจะได้นำความสำเร็จ องค์ความรู้ ไปปรับใช้และพัฒนาต่อ ซึ่งจะช่วยให้ฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น" ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพกล่าว

สำหรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จะมีด้วยกัน 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน, การบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การเกษตร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มองค์กรชุมชน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีจริยธรรม-สัมมาชีพ, มีประสิทธิภาพ คุณภาพและความสามารถทางการประกอบการ เช่น มีระบบการจัดการองค์กร มีผลกำไรต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ มีความสามารถในการปรับตัวจากผลกระทบภายนอกได้, และมีการสร้างผลลัพธ์ต่อชุมชนและสังคม เช่น มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้ชุมชน การสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน การสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงบทบาทด้านสาธารณประโยชน์

ด้านรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ ผู้สมัครจะต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นเอสเอ็มอีที่ประกอบกิจการตามแนวทางสัมมาชีพ, มีหลักธรรมาภิบาล, มีความสามารถทางธุรกิจ เช่น มีผลกำไรต่อเนื่อง ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโต, เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น มีส่วนร่วมพัฒนาการผลิตวัตถุดิบของชุมชน สนับสนุนการจ้างงาน และทำธุรกิจโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ จะมอบให้กับผู้ที่ริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ ของชุมชน โดยนำหลักสัมมาชีพร่วมกับทักษะ ประสบการณ์ มาสร้างคุณค่าในการประกอบอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา นอกจากจะต้องมีคุณลักษณะสัมมาชีพแล้ว จะพิจารณาจากการสร้างสรรค์งานและวิธีการพัฒนา เช่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ ผลงานมีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสร้างความเปลี่ยนแปลง เช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จะได้รับเงินรางวัลๆละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้ที่ชนะการประกวดเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 5 รางวัล  โล่เกียรติยศ ผู้ที่ชนะการประกวดปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล และมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจกับภาคีเครือข่ายของมูลนิธิสัมมนาชีพ  ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2567

1.ผู้สนใจสมัครประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1psajTkgdk7hsOzkUydtEnX3UIqQYWef2dziYXbAL5RI/viewform?edit_requested=true

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:https://drive.google.com/drive/folders/1ZoilfLO_vtIqI5QVoSzIKVk6HFJLmcsQ

จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง Email: pornpimonkul28@gmail.com  

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พรพิมล นวนกุล โทร 063-661-4468, 089-730-5922, 02-530-9204

2.สำหรับผู้สนใจสมัครประกวดรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/fjiB56W9DV5cwxSc9

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/10TIAw0P_EyW4rUEedKwIJUAqTFzktvr1?usp=drive_link จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง Email: pornpimonkul28@gmail.com

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พรพิมล นวนกุล โทร 063-661-4468, 089-730-5922, 02-530-9204

3.สำหรับผู้สนใจเสนอชื่อผู้สมัครประกวดรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfv9pRKjwUwweQdgi1TH6sgsHiweLwuQ43dHTXDrpCkqGN9w/viewform

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nwr0dP5Pj6jNG6919J8J_6ck5KpC6QGS

จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง Email: sunisadechum@gmail.com

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สุนิสา เดชอุ่ม โทร: 091-718-0730, 02-530-9204


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ