วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี รุกเดินหน้าสู่องค์การอัจฉริยะ มุ่งมั่นพัฒนาที่ดิน ให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Friday May 24, 2024 16:50 —ThaiPR.net

วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี รุกเดินหน้าสู่องค์การอัจฉริยะ มุ่งมั่นพัฒนาที่ดิน ให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี จัดขึ้นในหัวข้องาน "61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน" โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วม ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในวาระครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 61 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์กับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศได้อย่างยั่งยืน สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มเป็น 3 เท่า ใน 4 ปี สร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปพัฒนาทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพคุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตของประเทศได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน พบปะเกษตรกร และหมอดินอาสาที่มาร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570" ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง ฟื้นฟู บำรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยมุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดิน น้ำและป่าไม้ ไปพร้อมกัน

สำหรับงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน" ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีเปิดงาน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และหมอดินอาสาดีเด่น Kick off ขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2567 ในหัวข้อการจัดงาน"Caring for soils: measure, monitor, manage" ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลกปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ผลงานและนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ 6 ทศวรรษการพัฒนาที่ดิน การจัดการดิน ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ นิทรรศการทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายจากนโยบายระดับโลกสู่การปฏิบัติ ผลงานหมอดินอาสาดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายจากทุกภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ