กทม. กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการตามระเบียบ-ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด

ข่าวทั่วไป Friday June 21, 2024 09:51 —ThaiPR.net

นางสาวทรรศนีย์ พันธ์ประคุณ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (สนค.) กทม. กล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที) ของหน่วยงาน กทม. ว่า การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานจะต้องขอตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และดำเนินการตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. 2529 ซึ่งหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลา โดยในแผนฯ จะกำหนดวัน เวลา อัตราค่าตอบแทน พร้อมแนบรายชื่อข้าราชการ หรือลูกจ้างที่จะอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. 2529 ข้อ 9 บัญญัติว่า ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบของกระทรวงการคลัง (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 7) โดยปกติแล้วการปฏิบัติงานนอกเวลา หน่วยงานจะต้องเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการ หรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ พร้อมขออนุมัติสั่งจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาต่อผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การจ่ายเงินฯ ส่วนการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยปกติแล้วจะต้องมีผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองควบคุมการทำงานประจำวันและในหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนจะต้องลงชื่อรับรองว่า ผู้มีรายชื่อในการเบิกค่าตอบแทนมีการปฏิบัติงานนอกเวลาจริงด้วย ซึ่งผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ข้อ 7) กำหนด และฝ่ายการคลัง จะตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติฎีกาเบิกจ่าย

นอกจากนั้น กทม. ได้มีหนังสือกำชับและสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตกำกับดูแล อาทิ หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 21 ก.ย. 65 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขตตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "3.1 กำชับให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด" และหนังสือกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 ก.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


แท็ก ข้าราชการ  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ