สรุปรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดเรียงความ เรื่อง “ความดี”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 09:14:27 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวนที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งหมด 70 คน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล คือ
นางสาวอภิชญา บำรุงผดุงกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.4 )
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล คือ
1. นางสาววรรณิศา วิณสุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.4 )
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 170 ม.4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือ จังหวัดตาก
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
2. เด็กหญิงซูรีซัน มะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.2 )
โรงเรียนรอมาเนีย 234/3 หมู่ 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
3. เด็กหญิงบงกชกร มนตรีวิวัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.3 )
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.1 — ปวช.3) จำนวนที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งหมด 50 คน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล คือ
นายณัฐกฤต วานิชขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.5 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล คือ
1. นายณัฐพล พุ่มอิ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.6 )
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 170 หมู่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
2. นางสาวอนุรักษ์ ภูริไอยรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.6 )
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 170 ม.4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือ จังหวัดตาก
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
3. นายจักริน ทวีทรัพย์เลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.6 )
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 170 ม.4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือ จังหวัดตาก
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
ประเภท ระดับชั้นอุดมศึกษา และ ปวส.1 — ปวส.2 จำนวนที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น จำนวน - รางวัล
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล คือ
1. นางสาวสุธิญา พูนเอียด ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (ปัจจุบันอยู่ปีที่ 3)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
2. นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (ปัจจุบันอยู่ปีที่ 3)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
3. นางสาวอัชรีย์ สุเปรมศรี ระดับอาชีวศึกษา ปวส. 1 (ปัจจุบันอยู่ปีที่ 2)
โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 279 ประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
สรุปรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดเรียงความ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย”
ประเภท ระดับครู — อาจารย์ จำนวนที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งหมด 30 คน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น จำนวน - รางวัล
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล คือ
นางพรปวีณ์ ศรีคำมูล ระดับครู - อาจารย์
โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง