การประกวดการเขียนเรียงความหัวข้อ “โลกร้อนสร้างวิกฤติ วิทย์ & เทคโนช่วยได้?”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 กรกฎาคม 2551 17:12:17 น.
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาค และทุกหน่วยงานได้พยายามสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นและความชื้นที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดบ่อยครั้งและรุนแรง เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างความตระหนักในปัญหาดังกล่าว โดยจัดการประกวดเรียงความ หัวข้อ “โลกร้อนสร้างวิกฤติ วิทย์ & เทคโนช่วยได้?” ขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กติกาการประกวด
1. ผู้ส่งผลงานจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กรณีเทียบเท่า...สถานศึกษานั้นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
2. ผู้ส่งผลงานจะต้องเขียนเรียงความให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
3. ผลงานเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4
4. ลงชื่อผู้ส่ง สถานศึกษา ชั้น ที่อยู่ โทรศัพท์ และสถานที่สะดวกในการติดต่อในส่วนท้าย
ของเรียงความ
2. เกณฑ์การให้คะแนน
1. เนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอ
2. การใช้ถ้อยคำ สำนวน และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
3. ความสอดคล้องกับหัวข้อ
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
3. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภทรางวัล  จำนวน  ทุนการศึกษา  โล่/เกียรติบัตร

ชนะเลิศ       1      10,000     โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอันดับ1     1      8,000      โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอันดับ2     1      5,000      โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย   3      3,000      เกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทรางวัล  จำนวน  ทุนการศึกษา  โล่/เกียรติบัตร

ชนะเลิศ       1      10,000     โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอันดับ1     1      8,000      โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอันดับ2     1      5,000      โล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย   3      3,000      เกียรติบัตร
4. การรับผลงาน
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ — 10 สิงหาคม 2551 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)
5. ส่งผลงานที่
ศูนย์ประสานงานจัดการประกวดเขียนเรียงความ เลขที่ 171/104 ซอยกระทุ่มล้ม 13

ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 หรืออีเมล์ westopworm@yahoo.com , lovetechsci@gmail.com หรือ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2354 4466 ต่อ 118

ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซอง (ประกวดเรียงความ)
6. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในเดือน สิงหาคม 2551
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง