การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ (พรม-มาด) วันที่ ๑๙ — ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 16:15:58 น.
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--โพลีพลัสพีอาร์

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จัด “การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ” ตามพระราชเสาวณีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละครขึ้นใหม่ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่าง อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า จึงเห็นสมควรจัดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยเลือกบท เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๑๙ และ วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ กรมศิลปากร
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารบก

สนใจชม “การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ” สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทย ทิคเก็ต เมเจอร์ (Thai Ticket Major) ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ในราคา ๒๐๐,๔๐๐, ๖๐๐, ๘๐๐ บาท และราคาพิเศษ ๑๐๐ บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-572-4444 # 345 Polyplus PR
ข่าวที่เกี่ยวข้อง