สรพ. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน

ข่าวทั่วไป Tuesday September 22, 2009 11:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สรพ. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวกยารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ณ. สวนอาหารนนท์นที รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนนทบุรี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยนำแนวคิดของการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ แผนที่ผลลัพธ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาเชื่อมต่อกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒน าคุณภาพ โดยได้คัดเลือกโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ แห่ง และเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่าย การสนับสนุนให้โรงพยาบาลในโครงการ เห็นความสำคัญของการระดมทรัพยากร ความร่วมมือต่างๆ จากทรัพยากรท้องถิ่น และแหล่งทุนต่างๆ อย่างเหมาะสมพอเพียง โดยอาศัยกิจกรรมการถอดบทเรียนในการผสมผสานเครื่องมือและแนวคิดต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในโครงการฯ เพื่อนำมาสังเคราะห์ รวบรวมเป็นองค์ความรู้ ขยายผลระหว่างโรงพยาบาลในโครงการและขยายผลสู่โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการถอดบทเรียนเพื่อสามารถค้นหารวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ที่ปรึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ ในการถอดบทเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2552 ณ. สวนอาหารนนท์นที รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนนทบุรี โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการถอดบทเรียน ได้แก่ คุณภีรัชญา วีระสุโข มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ นพลักษณ์ ทั้ง 9 หรือ Enneagram ศาสตร์ที่อธิบายบุคลิกภาพพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่จะทำการถอดบทเรียนด้วย นอกจากนี้ยังได้มีบรรยายถึงกระบวนการในการถอดบทเรียน ที่สังเคราะห์มาจากประสบการณ์ในการทำงานของ อาจารย์จตุพร วิศิษฐ์โชติอังกูร นักวิจัยและวิชาการอิสระ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการถอดบทเรียนจากพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0295140102-3 9 ต่อ 112 HA-THAILAND

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ