กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียนและนักเรียนพันจ่า

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 10:14:09 น.
กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะเปิด การอบรมพันจ่านักเรียนและนักเรียนพันจ่า ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลักสูตรพันจ่านักเรียน ระยะเวลาในการอบรม ถ๕ วันทำการ จำนวน ๓ รุ่น คือ - รุ่นที่ ๑/๕๓ ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

- รุ่นที่ ๒/๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
- รุ่นที่ ๓/๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒. หลักสูตรนักเรียนพันจ่า ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ ๔๕ วันทำการ จำนวน ๓ รุ่น คือ
- รุ่นที่ ๑/๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
- รุ่นที่ ๒/๕๓ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
- รุ่นที่ ๓/๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

กำหนดผู้เข้ารับการอบรมไปรายงานตัว ณ โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และพื้นที่ที่กำหนดไว้ ในวันเปิดการอบรม เวลา ๐๘.๐๐ น. การแต่งกายในวันแรกเปิดการอบรม ชั้นยศจ่า เครื่องแบบชุดกะลาสีสี่ขาว ชั้นยศพันจ่า เครื่องแบบหมายเลข ๒ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.navy.mi.th/navedw หรือ โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๒๙ (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง