รับสมัครเข้าเรียนพยาบาลทหารบก และผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 09:46:42 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา O-Net , GAT และ PAT 2 เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้

1.1 จำหน่ายใบสมัคร
- โดยสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มี.ค.53 (ราคาชุดละ 150 บาท )

โดย ธนาณัติ เงิน 150 บาท สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

- Download ใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53
- ซื้อด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 120 บาท )
- ซื้อที่โรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53 (ราคาชุดละ 150 บาท )
1.2 การสมัครเข้าศึกษา
- ส่งสมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครไว้แล้ว ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )

โดย ธนาณัติ เงิน เป็นค่าสมัคร 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

- Download ใบสมัคร และส่งสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53 (ค่าสมัครคนละ 350 บาท )

โดย ธนาณัติ เงิน เป็นค่าสมัคร 350 บาท สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

- สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายสามัญ ) เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่29 ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้
2.1 จำหน่ายใบสมัคร
- โดยสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 150 บาท )

โดย ธนาณัติ เงิน 150 บาท สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

- Download ใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53
- ซื้อด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 120 บาท )
- ซื้อที่โรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 150 บาท )
2.2 การสมัครเข้าศึกษา
- ส่งสมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครไว้แล้ว ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53(ค่าสมัครคนละ 200 บาท )

โดย ธนาณัติ เงิน เป็นค่าสมัคร 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

- Download ใบสมัคร และส่งสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 350 บาท )

โดย ธนาณัติ เงิน เป็นค่าสมัคร 350 บาท สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

- สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )
2.3 กำหนดสอบภาควิชาการ วันพุธที่ ๕ พ.ค. ๕๓ เวลา ๐๘๐๐ — ๑๖๓๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2354-7842 0-2354-7842 หรือ 0-2354-7834 0-2354-7834 หรือ 0-2354-7835 0-2354-7835 หรือ 0-2354-7598 0-2354-7598

คณะกรรมการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 023547842 หรือ023547600ต่อ 93569 คณะกรรมการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง