ไอซีทีจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549 10:29:30 น.
กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--ทีโอที

กระทรวงไอซีทีจัดการประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ มุ่งสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานและผู้บริการเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ดันไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการประชาชน

นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เปิดเผยว่า “การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานและผู้บริการเครือข่าย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงและกรมในการให้ข้อมูล สำหรับการวางแผนการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐต่อไป” การประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร 9 บมจ.ทีโอที โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีหัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โดย ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โดยกลุ่ม Consortium บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

นอกจากนั้น การสัมมนาในครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Infra-structure) ที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ซึ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภาครัฐ (Government Information Network) ถือเป็นแผนงานที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกระทรวง ทบวง จนถึงระดับกรมรวม 274 หน่วยงาน ในปี 2549  เพื่อให้รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นครือข่าย Prime Minister Operation Center (PMOC) Minister Operation Center (MOC) และDepartment Operation Center (DOC)  ซึ่งในปีที่สองและสามจะขยายเชื่อมโยงไปสู่ระดับจังหวัดทุกจังหวัดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง