กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าอบรมอาชีพ มุ่งเสริมความรู้สมาชิก ต่อยอดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ข่าวทั่วไป Monday July 23, 2007 08:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น
จากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของภาครัฐ ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่จัดการที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ โดยให้เกษตรกรนำที่ดิน (กสน.3) ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาประกอบอาชีพและลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบนั้น นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพแล้ว ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้ช่วยให้ความรู้กับเกษตรกร โดยการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า “โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมในภาคทฤษฎี การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและประสบผลสำเร็จ ซึ่งโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดฝึกอบรมนั้น ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทนในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กระจายการบริหารจัดการโดยให้นิคมสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงความต้องการของสมาชิกและทรัพยากรในแต่ละจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์แบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มพืชไร่ กลุ่มพืชผัก กลุ่มพืชสวน กลุ่มสัตว์ใหญ่ กลุ่มสัตว์เล็ก เป็นต้น
นางสาววราภรณ์ อินต๊ะยส สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามนโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ โอกาสใหม่ ไม้สีทองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า “ก่อนหน้านี้ปลูกมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์แต่ขาดทุนเนื่องจากราคาตกต่ำ และถูกกำหนดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่ตั้งราคาไม่คุ้มทุนที่เสียไป จึงปรึกษากับนิคมสหกรณ์แม่แตงและเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน จากนั้นทางสหกรณ์ก็จัดฝึกอบรมโดยเสนอให้เปลี่ยนจากการปลูกมะม่วงโชคอนันต์มาเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดผลไม้ในญี่ปุ่นอย่างมาก และแนะนำให้นำเงินที่เหลือมาพัฒนา ระบบทางเดินน้ำ อุปกรณ์การเกษตร ทำให้ผลผลิตและผลกำไรจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพิ่มขึ้นจากเดิม”
นอกจากการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกในด้านการปลูกพืชแล้วทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีการอบรมหลักการบริหารบัญชีครัวเรือนเพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประกอบอาชีพและการใช้จ่ายในครอบครัวของตนและควบคุมรายรับรายจ่ายในการดำเนินกิจการตามความเหมาะสมและพอเพียงอีกด้วย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงทำหน้าที่ในการดำเนินการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้และเทคนิควิธีต่างๆ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาอาชีพของตนและชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่สร้างภาระหนี้สินที่เกินความสามารถ และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามแนวคิดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ว่า “แปลง กสน.3 เป็นทุน เกื้อหนุนเศรษฐกิจ ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง”
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ติดต่อ:
คุณจิตต์สิริ กลิ่นบุญนาค , คุณสลิตา สมพิทักษ์ , คุณเรณู ร่มรื่นวาณิชกิจ
บริษัท พิตอน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โทรศัพท์: 0 2612 2211- 7 โทรสาร: 0 2612 2319
อีเมล์ : jitsiri@piton.biz, salita@piton.biz, renu@piton.biz


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ