ข่าวข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากรล่าสุด

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ทั่วไป 10 ก.ค. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๔๕๐)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ...

ทั่วไป 9 ก.ค. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๔๕๐)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๔๔๙)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ...

ทั่วไป 9 ก.ค. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๔๔๙)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ ๔๔๘)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ...

ทั่วไป 27 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ ๔๔๘)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๔๔๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข...

ทั่วไป 27 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ ๔๔๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔๖) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ...

ทั่วไป 25 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔๖) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข...

ทั่วไป 24 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่... อ่านต่อ

ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๘) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดต...

ทั่วไป 18 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๘) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ฉบับที่...

ทั่วไป 14 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ฉบับที่ ๒๙๖) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง... อ่านต่อ

ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๗) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดต...

ทั่วไป 13 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๗) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๒๑)เรื่อง กำหนดองค์การ...

ทั่วไป 10 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๒๑)เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๒๐)เรื่อง กำหนดองค์การ...

ทั่วไป 5 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๒๐)เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญ...

ทั่วไป 5 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่มาตรา ๙๘ (๑)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญ...

ทั่วไป 5 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่มาตรา ๙๘ (๑)... อ่านต่อ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๘๗) พ.ศ....

ทั่วไป 4 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๘๗) พ.ศ. ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ... อ่านต่อ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๘๓) พ.ศ. ...

ทั่วไป 4 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ... อ่านต่อ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ฉบับที่...

ทั่วไป 4 มิ.ย. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ฉบับที่ ๒๙๗) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๙)เรื่อง กำหนดองค์การ...

ทั่วไป 30 พ.ค. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๙)เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)... อ่านต่อ

กฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

ทั่วไป 30 พ.ค. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร กฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ ...

ทั่วไป 17 พ.ค. –ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล(ฉ... อ่านต่อ


ข่าวข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร ก่อน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 14:01 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ