ข่าวอินโฟเควสท์
17:25 ตำรวจฮ่องกงตั้งแนวป้องกันสถานีรถไฟหลักไปสนามบิน ป้องกันผู้ประท้วงขัดขวางการเดินทาง   ตำรวจปราบจราจลฮ่องกงรวมตัวตั้งแนวป้องกันบริเวณสถานีรถไฟหลั…
16:08 AIIB เตรียมลงทุนในอาเซียน 1.09 พันล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ   นายจิน หลี่กุน ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐา…
14:19 หัวหน้าครม.ฮ่องกงเผยพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยอย่างจริงใจ   นายเช็ง คิน ชัง หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐป…
12:40 "มาเซราติ" เรียกคืนรถยนต์ 711 คันในจีน หลังพบปัญหาที่ไฟหน้า   บริษัทมาเซราติ ประกาศเรียกคืนรถยนต์นำเข้า 711 คันที่ขายในจีน หลังพบปัญหาไฟหน้าบกพ…
12:08 ญี่ปุ่นเตือนไต้ฝุ่น "ตาปาห์" อาจก่อคลื่นสูงและดินถล่มในทางตะวันตกของญี่ปุ่น   กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ออกประกาศเตือนว่า พายุไต้ฝุ่น "ตาปา…

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 8 พ.ศ. 2500/1 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 7

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 19:31:00 น.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 8 พ.ศ. 2500/1
เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 7
วันที่ 10 กันยายน 2498 จอมพล ป.  พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.
พรรคการเมือง ต่อสภา โดยให้เหตุผลว่า ระบอบประชาธิปไตยได้ดำเนินมากว่ายี่สิบปีแล้วควรแก่เวลาที่
จะให้มีการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้น  สภาเห็นชอบด้วยและลงมติ  ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2498
แต่นั้นมาได้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นหลายพรรค  ทำให้การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2500 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนใหญ่สังกัดพรรคการเมือง
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้   สิ้นสุดโดย จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ เข้ายึด
อำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500
รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500
พระนคร

1. จอมพล ป.  พิบูลสงคราม                                     เสรีมนังคศิลา

2. นายควง  อภัยวงศ์                                          ประชาธิปัตย์

3. พลเอก เภา  เพียรเลิศ (บริภัณฑ์ยุทธกิจ)                         เสรีมนังคศิลา

4. พล.อ.ท. มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตร์รังสฤษฎ์                      เสรีมนังคศิลา

5. พลโท บัญญัติ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา                              เสรีมนังคศิลา

6. น.ท. พระประยุทธชลธี ร.น.                                  ประชาธิปัตย์

7. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงศ์  ลัดพลี)                         เสรีมนังคศิลา

8. พลเอก มังกร  พรหมโยธี                                     เสรีมนังคศิลา

9. พ.อ. หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดน  บุนนาค)                          เสรีมนังคศิลา

ธนบุรี

10. นายไถง  สุวรรณทัต                                         ประชาธิปัตย์

11. นายมนัส  สุวรรณทัต                                         ประชาธิปัตย์

12. นายสุริยะ  ขิตตะสังคะ                                       เสรีมนังคศิลา

กระบี่

13. นายเนิ่น  เกษสุวรรณ์                                        เสรีมนังคศิลา

กาญจนบุรี

14. นายฉาย  วิโรจน์ศิริ                                         เสรีมนังคศิลา

กาฬสินธุ์

15. นายชาญ  ศิริกุล                                            ประชาธิปัตย์

16. นายฉลอง  ประจันบาน                                       ประชาธิปัตย์

17. นายเหรียญ  สืบพันธ์                                         ประชาธิปัตย์

กำแพงเพชร

18. นายประสิทธิ์  ชูพินิจ                                         เสรีมนังคศิลา

ขอนแก่น

19. นายแคล้ว  นรปติ                                           เศรษฐกร

20. นายทวีศักดิ์  ตรีพลี                                          ขบวนการไฮด์ปาร์ค

21. นายเจริญ  ปราบณศักดิ์                                       เศรษฐกร

22. นายสว่าง  ตราชู                                           เศรษฐกร

23. นายอินทร์  ประจันตะเสน                                     เศรษฐกร

จันทบุรี

24. นายสุรพงษ์  ตรีรัตน์                                         เสรีมนังคศิลา

ฉะเชิงเทรา

25. นายจวน  กุลละวณิชย์                                        เสรีมนังคศิลา

26. นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์                                     เสรีมนังคศิลา

ชลบุรี

27. พลตรี ศิริ  สิริโยธิน                                         เสรีมนังคศิลา

28. พันเอก ประยงค์  เฉลิมสุข                                    เสรีมนังคศิลา

ชัยนาท

29. พ.ต.อ. ละม้าย  อุทยานานนท์                                 เสรีมนังคศิลา

ชัยภูมิ

30. นายเลิศ  สัมพันธารักษ์                                       ธรรมาธิปัตย์

31. นายวิเชียร  สาคะริชานนท์                                    เสรีมนังคศิลา

32. นายเชาว์  ชัยวิรัตน                                         ไม่สังกัดพรรค

ชุมพร

33. นายศิรินทร์  รักศรีวงษ์                                       ประชาธิปัตย์

เชียงราย

34. นายวรการบัญชา (บุญเกิด  สุตันตานนท์)                          เสรีมนังคศิลา

35. นายบุญช่วย  ศรีสวัสดิ์                                        ไม่สังกัดพรรค

36. นายบุณยฝาง  ทองสวัสดิ์                                      เสรีมนังคศิลา

37. พันตรี เล็ก  ทองสุนทร                                       เสรีมนังคศิลา

38. นายอำนวย  ปาระเดช                                       เสรีมนังคศิลา

เชียงใหม่

39. นายวรศักดิ์  นิมานันท์                                        ประชาธิปัตย์

40. พลโท ประยูร  ภมรมนตรี (ขาดคุณสมบัติ 22 มิถุนายน 2500)          เสรีมนังคศิลา

กำหนด 29 กันยายน 2500 เป็นวันเลือกตั้งซ่อม แต่ไม่มีเพราะยึดอำนาจ 16 กันยายน 2500

41. ร้อยโท ราศรี  สิงหเนตร                                     ไม่สังกัดพรรค

42. นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์                                      ไม่สังกัดพรรค

43. นายทองดี  อิสราชีวิน                                        ไม่สังกัดพรรค

ตรัง

44. นายก่อเกียรติ  ษัฎเสน                                       ประชาธิปัตย์

ตราด

45. หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร  สูตะบุตร์)                           เสรีมนังคศิลา

ตาก

46. นายเทียม  ไชยนันทน์                                        ประชาธิปัตย์

นครนายก

47. ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม                                เสรีมนังคศิลา

นครปฐม

48. นายล้วน  เวกชาลิกานน                                      ธรรมาธิปัตย์

49. นายสมัย  จินตกานนท์                                        เสรีมนังคศิลา

นครพนม

50. นายสงวน  จันทรสาขา                                       เสรีมนังคศิลา

51. นายสุข  รอบรู้                                             ประชาธิปัตย์

52. นายชวน  กิตติศรีวรพันธุ์                                      ประชาธิปัตย์

นครราชสีมา

53. นายยศ  อินทรโกมาลย์สุต                                     เสรีมนังคศิลา

54. นายจรัล  กมลเพ็ชร์                                         เสรีมนังคศิลา

55. นายน้อย  ทินราช                                           ประชาธิปัตย์

56. นายคำมูล  สุทธิจันทึก                                        ประชาธิปัตย์

57. นายอารีย์  ตันติเวชกุล                                       ไม่สังกัดพรรค

58. ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร (ปาน  คงฤทธิ์)                              เสรีมนังคศิลา

นครศรีธรรมราช

59. นายฉ่ำ  จำรัสเนตร                                         ธรรมาธิปัตย์

60. นายไสว  สวัสดิสาร                                         ประชาธิปัตย์

61. ร.ต.อ. เปี่ยม  บุณยะโชติ                                    ธรรมาธิปัตย์

62. นายน้อม  อุปรมัย                                           เสรีมนังคศิลา

นครสวรรค์

63. นายสวัสดิ์  คำประกอบ                                       เสรีมนังคศิลา

64. นายพิชัย  มากคุณ                                           เสรีมนังคศิลา

65. นายวสันต์  อินทรสูต                                         เสรีมนังคศิลา

66. นายใหญ่  ศวิตชาต                                          ประชาธิปัตย์

นนทบุรี

67. นายทนง  นิยมะสินธุ                                         ธรรมาธิปัตย์

นราธิวาส

68. ร.ต.ท. สุริยน  ไรวา                                       เสรีมนังคศิลา

69. นายโสภณ  เอี่ยมอิทธิพล                                      ธรรมาธิปัตย์

น่าน

70. นายสมบูรณ์  บัณฑิต                                          เสรีมนังคศิลา

บุรีรัมย์

71. นายสอิ้ง  มารังกูล                                          เสรีประชาธิปไตย

72. นายแถม  วงศ์อำมาตย์                                       เสรีมนังคศิลา

73. นายโต๊ะ  แก้วเสมา                                         เสรีประชาธิปไตย

ปทุมธานี

74. นายยิ่ง  รัศมิทัต                                            เสรีมนังคศิลา

ประจวบคีรีขันธ์

75. นายทองสืบ  ศุภมาร์ค                                        เสรีมนังคศิลา

ปราจีนบุรี

76. พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม  บุรกรรมโกวิท)                  เสรีมนังคศิลา

77. พันตรี วิเชียร  สีมันตร                                       เสรีมนังคศิลา

ปัตตานี

78. นายบันเทิง  อับดุลบุตร                                       เสรีมนังคศิลา

79. นายอามีน  โต๊ะมีนา                                         เสรีมนังคศิลา

พระนครศรีอยุธยา

80. นายประเสริฐ  บุญสม                                        เสรีมนังคศิลา

81. นายสมศักดิ์  ชมจันทร์                                        เสรีมนังคศิลา

82. พันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ (ถนัด  กระบวนยุทธ)                   เสรีมนังคศิลา

พังงา

83. นายปิฏิ  เปลี่ยนสายสืบ                                       ประชาธิปัตย์

พัทลุง

84. นายเปลื้อง  คชภักดี                                         ธรรมาธิปัตย์

พิจิตร

85. นายแก้ว  สิงหะคเชนทร์                                      เสรีมนังคศิลา

86. พันโท เผ่าชัย  บุปพะกสิกร                                    เสรีมนังคศิลา

พิษณุโลก

87. น.ท. ทินกร  พันธุ์กระวี                                      เสรีมนังคศิลา

88. ร้อยโท จงกล  ไกรฤกษ์                                      เสรีมนังคศิลา

เพชรบุรี

89. นายชาติ  วัฒนางกูร                                         เสรีมนังคศิลา

90. นายพานิช  สัมภวคุปต์                                        เสรีมนังคศิลา

เพชรบูรณ์

91. พ.ต.ต. สงกรานต์  อุดมสิทธิ                                  เสรีมนังคศิลา

92. ร.ต.ต. ชัยชาญ  งามสง่า                                    ชาตินิยม

แพร่

93. นายทอง  กันทาธรรม                                        ชาตินิยม

94. นายวัง  ศศิบุตร                                            เสรีมนังคศิลา

ภูเก็ต

95. นายสตางค์  พุทธรักษา                                       ประชาธิปัตย์

มหาสารคาม

96. นายบุญคง  บุญเพชร                                         เศรษฐกร

97. นายเกียรติ  นาคะพงษ์                                       อิสระ

98. นายเรืองยศ  ทองโรจน์                                      อิสระ

แม่ฮ่องสอน

99. นายนิกร  จันทรวิโรจน์                                       เสรีมนังคศิลา

ยะลา

100. นายประสาท  ไชยะโท                                       เสรีมนังคศิลา

ร้อยเอ็ด

101. นายอัมพร  สุวรรณบล                                        เสรีประชาธิปไตย

102. นายเทพเจริญ  พูลลาภ                                       เสรีประชาธิปไตย

103. นายฉันท์  จันทชุม                                           เสรีมนังคศิลา

104. นายสมพร จุรีมาศ                                           ประชาธิปัตย์

ระนอง

105. นายจง  พรหมวีระ                                          เสรีมนังคศิลา

ระยอง

106. นายเสวตร  เปี่ยมพงศ์สานต์                                   เสรีมนังคศิลา

ราชบุรี

107. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์ทรัพย์                                     เสรีมนังคศิลา

108. นายเทียม  ณ สงขลา                                        เสรีมนังคศิลา

109. นายปฐม  โพธิแก้ว                                          เสรีมนังคศิลา

ลพบุรี

110. พลตรี เฉลิม  พงศ์สวัสดิ์                                      เสรีมนังคศิลา

111. นายบุญช่วย  มาประเสริฐ                                     เสรีมนังคศิลา

ลำปาง

112. นายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์                                       ประชาธิปัตย์

113. นายบุญเรือง  ชุ่มอินทรจักร                                    ประชาธิปัตย์

114. นายอินทูล  วรกุล                                           ประชาธิปัตย์

ลำพูน

115. เจ้าวรทัศน์  ณ ลำพูน                                        ประชาธิปัตย์

116. นายบุญมี  ตุงคะนาคร                                        ประชาธิปัตย์

เลย

117. นายบัวพัน  ไชยแสง                                         เสรีประชาธิปไตย

ศรีสะเกษ

118. นายบูรณะ  จัมปาพันธ์                                        เสรีมนังคศิลา

119. นายเลื่อน  ทองดี                                           เสรีมนังคศิลา

120. นายเทพ  โชตินุชิต                                          เศรษฐกร

121. นายตรีเพ็ชร  ศรแก้ว                                        เศรษฐกร

สกลนคร

122. นายดาบชัย  อัคราช                                         เสรีประชาธิปไตย

123. นายวิกรานต์  โสตถิสวัสดิ์                                     เสรีประชาธิปไตย

124. นายทองปาน  วงศ์สง่า                                       เสรีประชาธิปไตย

สงขลา

125. ร.ต.อ. ประณีต  กลิ่นโกสุม                                   เสรีมนังคศิลา

126. นายคล้าย  ละอองมณี                                        ประชาธิปัตย์

127. นายเชื้อ  ทิพย์มณี                                           ไม่สังกัดพรรค

สตูล

128. นายเจ๊ะอับดุลลาห์  หลังปูเต๊ะ                                  เสรีมนังคศิลา

สมุทรปราการ

129. นายเผด็จ  ศิวะทัต                                          เสรีมนังคศิลา

สมุทรสงคราม

130. นายเทพ  สุวงศ์สินธุ์                                         เสรีมนังคศิลา

สมุทรสาคร

131. นายบุญล้อม  ศรีสุวรรณ (ถึงแก่กรรม 4 เมษายน 2500)              ธรรมาธิปัตย์

นายเฉลิม  ศรีสุวรรณ ได้รับเลือกตั้งแทน 1 กรกฎาคม 2500           ชาตินิยม

สระบุรี

132. พลตรี ประมาณ  อดิเรกสาร                                   เสรีมนังคศิลา

133. นายสมบัติ  พัฒนพงศ์พานิช                                     เสรีมนังคศิลา

สิงห์บุรี

134. นายเพียรศักดิ์  นิสสัยสุข                                      เสรีมนังคศิลา

สุโขทัย

135. นายเพ่ง  ลิมปะพันธ์                                         ธรรมาธิปัตย์

136. นายบุญธรรม  ชุมดวง                                        เสรีมนังคศิลา

สุพรรณบุรี

137. นายพีร์  บุนนาค                                            ขบวนการไฮด์ปาร์ค

138. นายทองหยด  จิตตะวีระ                                      เสรีมนังคศิลา

139. นายถวิล  วัฎฎานนท์                                         เสรีมนังคศิลา

สุราษฎร์ธานี

140. นายสงวน  กนกวิจิตร                                        ไม่สังกัดพรรค

141. นายโชติ  วิชัยดิษฐ์                                          ประชาธิปัตย์

สุรินทร์

142. นายญาติ  ไหวดี                                            เสรีมนังคศิลา

143. นายเหลื่อม  พันธ์ฤกษ์                                        เสรีมนังคศิลา

144. นายยืน  สืบนุการณ์                                          เสรีมนังคศิลา

หนองคาย

145. นายชื่น  ระวิวรรณ                                          เสรีมนังคศิลา

อ่างทอง

146. พลตรี หลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ (เตี้ยม  วิสิษฐยุทธศาสตร์)              เสรีมนังคศิลา

อุดรธานี

147. นายญวง  เอี่ยมศิลา                                         เสรีประชาธิปไตย

148. นายเกษม  ปทุมเวียง                                        เสรีประชาธิปไตย

149. นายบุญคุ้ม  จันทรศรีสุริยวงศ์                                   เสรีประชาธิปไตย

150. นายพิมพ์  มหาพินิจ                                          ประชาธิปัตย์

อุตรดิตถ์

151. นายเทพ  เกตุพันธุ์                                          เสรีมนังคศิลา

152. นายพึ่ง  ศรีจันทร์                                           ชาตินิยม

อุทัยธานี

153. นายทวาย  เศรษฐพานิช                                      เสรีมนังคศิลา

อุบลราชธานี

154. นายทิม  ภูริพัฒน์                                            เศรษฐกร

155. นายฟอง  สิทธิธรรม                                         ประชาธิปัตย์

156. นายกลิ่น  ปลั่งนิล                                           ประชาธิปัตย์

157. นายทองพูน  อาจธะขันธ์                                      ประชาธิปัตย์

158. นายเจียม  โชติรัษฎ์                                         เศรษฐกร

159. นายเลียง  ไชยกาล                                         เสรีมนังคศิลา

160. นายผัน  บุญชิต                                             เสรีมนังคศิลา

--สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง