รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข่าวการเมือง Thursday July 27, 2000 11:11 —ข้อมูลหน่วยงานราชการ

   1 นายวิจิตร          บุณยะโหตระ      
2 นาบุญเทียน ค้ำชู
3 พลเอกจำแลง อุชุโกมล
4 นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุด
5 นายชุมพล ศิลปอาชา
6 นางเจรียง จันทรกมล
7 ว่าที่พันตรีจินดา กรรพฤทธิ์
8 พลเอกเฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา
9 พลเอกสุพร หิรัญฐ์
10 นายถวัลย์ รุยาทร
11 นายจรัส สุพรง
12 นายวรัญชัย โชคชนะ
13 นายจรัล ทองเกษม
14 พลตำรวจตรีอุทัย อัศววิไล
15 นายสมิทธ ธรรมสโรช
16 พลตำรวจโทกิตติโชติ แสงนิล
17 นายมีพาศน์ โปตระนันทน์
18 นายศักดิ์ ธนประกอบ
19 นายสง่า หอพิบูลสุข
20 นายปริญญา สุขชิด
21 นายขวัญไทย วังอุดม
22 นายสุนทร โคตรบรรเทา
23 นายประเสริฐ ภักดีพัฒนพณิช
24 นายชวน ชูจันทร์
25 นายธวัชชัย เทียนจวง
26 นายยุทธ โพธารามิก
27 พลตำรวจโททวี ทิพย์รัตน์
28 นายประยุทธ มหากิจศิริ
29 นายบรรจง อภิรติกุล
30 นายเสรี สุวรรณภานนท์
31 นายสมศักดิ์ จามิกรณ์
32 พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์
33 นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
34 พลเอกธนพล บุณโยปัษฎัมภ์
35 นายแก้วสรร อติโพธิ
36 นายสมุทร มงคลกิติ
37 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์
38 นายเดชานันท์ อ่ำเหิมยุทธ
39 พลอากาศเอกสามารถ โสดสถิตย์
40 นายประหยัด เสมวิรัช
41 นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช
42 นายเวชสิทธิ์ เทียนฉาย
43 คุณหญิงสมศรี กัณธมาลา
44 นายทินกร รุจิณรงค์
45 นายวิศาล ภัทรธรรมมาศ
46 นายจำรัส อินทุมาร
47 นายประทีป วัชรโชคเกษม
48 นายสุชาติ วิริยานุภาพพงศ์
49 นายสุขพัฒน์ ทองเพ็ง
50 พลเรือเอกฉลอง ศาสตรสุข
51 นายอุมศิลป์ ศรีแสงนาม
52 นายจุมพล วามะศิริ
53 นายทิวา ลี้จากภัย
54 พันตรีคล้าย นวพันธ์
55 นายสุชาติ ไชยมะโน
56 นางนงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
57 นายกฤษดา พรหมพิพัฒน์พร
58 นายวิจิตร เกตุแก้ว
59 นางสุภาวดี หาญเมธี
60 นายสุขุม เชิดชื่น
61 นายประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ
62 นางขันติยา กรรณสูต
63 นายรณยุทธ ศรียิ่งยงค์
64 พลเอกสกัณห์ สถิตยุทธการ
65 นางกีระณา สุมาวงศ์
66 นายปราโมทย์ ผลาภิรมย์
67 นายศิริ สุงคาสิทธิ์
68 พลเรือตรีจำลอง กิติกัมรา
69 นายเดช พุทธเจริญทอง
70 นายสุทิน นพเกตุ
71 พลเรือโทสมบูรณ์ สุขพันธ์
72 นายอิมรอน มะลูลีม
73 นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ
74 ร้อยเอกดุสิต เจริญกุลทรัพย์
75 นายอรรค แพทยังกุล
76 พลโทบุญเชิด วงศ์ไศลย์
77 นายมณฑล ชาติสุวรรณ
78 นายเสรี พัฒนพันธ์ชัย
79 นางกาญจนา นาคสกุล
80 นายชวลิต รุ่งแสง
81 นายบุญเทียม เขมาภิรักษ์
82 นายอนวัตร ลิ้มสุวรรณ
83 นายสมิทธิ์ ค่ำเพิ่มพูน
84 นายชัยรัตน์ คำนวณ
85 นายเดโช สวนานนท์
86 นายสำเริง นิลประดิษฐ์
87 นายสมบัติ วิอังศุธร
88 นายชนินทร์ พิทยาวิวิธ
89 นายบุญช่วย สังข์รัศมี
90 นายธีรเทพ ทองสถิตย์
91 นายมนัสพาสน์ ชูโต
92 นายนำชัย ดีวิ
93 นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
94 นายเสนีย์ รอดอนันต์
95 นายเมธี วัฒนศิริโรจน์
96 นายยงชัย งามอุษาวรรณ
97 นายบุญเหลือ เครือไชย
98 นายสะอาด โสภาพ
99 นายเหวง โตจิราการ
100 พันตำรวจโทสุรโชค วิเศษจักรพันธุ์
101 นาวาอากาศเอกหญิงลัดดา สารชวนะกิจ
102 นายสัก กอแสงเรือง
103 นายอนุภิณ ณ นคร
104 นางสายสม วงศาสุลักษณ์
105 นายบรรจง โช๊ะมณี
106 นายสุธี กรกมลพฤกษ์
107 พันตำรวจเอกบรรจบ สุดใจ
108 นายถนัด ตรัยเลิศวิเชียร
109 นายประสาน ปิ่นกุมภีร์
110 นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
111 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
112 นายบัว ทับทอง
113 นางเครือวัลย์ สมณะ
114 นายวิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์
115 นาวาโทกาญจน์ ตันติเวชกุล
116 นายชูชีพ สอนสนิท
117 นายเพชรรัตน์ เดชวัชรา
118 นายจอน อึ๊งภากรณ์
119 นายสมาน งามสนิท
120 นายนพคุณ ทรงชาติ
121 พลเอกสุทธิดล สินประเสริฐนาวิน
122 พลเอกนฤดล เดชประติยุทธ์
123 นายพีรศักดิ์ วรสุนทโรสก
124 นายวุฒิพงศ์ วันหวัง
125 นายพิศาล ไชยชาญ
126 นายวิสุทธิ์ เจตสันติ์
127 นายชัชวาลย์ สุกิจจวนิช
128 นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ
129 นายอดินันท์ แสงหิรัญ
130 นายผ่อง เล่งอี้
131 นายพรสันติ์ จิตต์แจ้ง
132 นายอารมย์ เชาวลิต
133 พลเอกวิชิต บุณยะวัฒน์
134 นางประทีป อึ้งทรงธรรม
135 นายธนู บุณยรัตพันธ์
136 พันตำรวจโทประสิทธิ์ พุฒขาว
137 นายชนะพงษ์ แจ้งกระจ่าง
138 นางสายสุรี จุติกุล
139 นายวิทยากร เชียงกูล
140 นายประพร ใหญ่อรุณ
141 นางผุสดี ตามไท
142 นายเกรียง วิศิษฎ์สรอรรถ
143 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ฟุ้งสาคร
144 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
145 เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร
146 พลอากาศเอกวีระ กิจจาทร
147 นายสมพร เทพสิทธา
148 นายกินรินทร์ ชัชวาลวงศ์
149 นายเฉลิม อ่างทอง
150 นายดำรง พุฒตาล
151 นายปราโมทย์ ไม้กลัด
152 นายสมมาตร์ มีศิลป์
153 นายประสาน หวังรัตนปราณี
154 นายธรรมศักดิ์ แดงท่าไม้
155 นาย ช.ศรีพิชญ์ เพ็ชญไพศิษฎ์
156 นายวรสิทธิ์ ศรีวุฒิไกร
157 นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย
158 นายไพศาล พืชมงคล
159 นาวาเอกอมร สุวรรณบุบผา
160 นายณรงค์ จันทรอารีย์
161 นายเฉลิมรัฐ ขันพานนท์
162 นายชัชวาลย์ คงอุดม
163 นายเสรี วังไพจิตร
164 นายบูรพา อัตถากร
165 พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ
166 นายจารุตม์ จารุประกร
167 นางเภาลีนา ณ นคร
168 นายสมบัติ ทีฆทรัพย์
169 นายสิงห์โต จ่างตระกูล
170 นางสาวจิตติพร อภิบาลภูวนารถ
171 นางสาวประภา ณ สงขลา
172 นายธรรมนูญ ลัดพลี
173 พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
174 นายไพโรจน์ ประเสริฐ
175 นายสุวิช ชินะโชติ
176 พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ
177 นายธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ
178 นายแนบ สุดสงวน
179 นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ
180 นายณรงค์ ทองจำรูญ
181 พลตรีสุดสาย หัสดิน
182 นายยอดมนู ภมรมนตรี
183 นายกมล วัฒนกุล
184 นางสุชาดา อยู่ยอด
185 คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
186 พลตรี มงคล พุ่มหิรัญ
187 พลเรือโท ชาญ วีระประจักษ์ ร.น.
188 นายณัฐพิศิษฐ์ ศรีสุชาติ
189 พลตำรวจเอก อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
190 นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
191 พลตำรวจโท ประเวสน์ คุ้มภัย
192 นายเสรี เจริญศิริ
193 คุณหญิงวนิดา ธูปเตมีย์
194 นายสุจินต์ ใฝ่เจริญ
195 นายวินัย มงคล
196 นายอมร รักษาสัตย์
197 นายประมวล ศิริภูล
198 นายผจญ อุลปาทร
199 นางสาวรสนา โตสิตระกูล
200 นายนพดล เฉลิมชัยชาญ
201 นางมงคล ประสาทเสรี
202 นายวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
203 นายณรงค์ สินสวัสดิ์
204 นายสมประสงค์ ปัญจทวี
205 นายธรรมนูญ วรรณิสสร
206 พล.ต.ต.สินสมุทร มุกดาหาร
207 นายอาคม สรสุชาติ
208 นายโสภณ สุภาพงษ์
209 นายสมพร อรรถเศรณีวงศ์
210 นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ
211 นายทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์
212 นายมีชัย วีระไวทยะ
213 นายประมุท สูดะบุคร
214 นายสมชอบ ไชยเวช
215 นายธัลดล บุนนาค
216 นายพะนารถ ตามประทีป
217 นายจักรพันธ์ วรอาคาร
218 นายธรรมรัตน์ นาคสุริยะ
219 นายอุกฤษเดช ศิริวงศ์
220 นายอมรศักดิ์ จันทร์ทรง
221 นายพนิต บุญชะม้อย
222 นายไกรศร กรุงวงศ์
223 นายอภิชาติ กมลทิพย์
224 นายอุดม ฐานวิภาส
225 นางสุกัญญา สินประสงค์สิริ
226 นายมานพ เปรื่องนนท์
227 นางจิราภรณ์ ครุพานิช
228 นายประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ
229 นางศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
230 นายวัชระ ประภาพัฒน์
231 นายสมบัติ พงศ์บุญคุ้มลาภ
232 พันตำรวจเอกประเสริฐ โชติคุณ
233 นายจำลอง ศาลิคุปต
234 นายประสาร พลเยี่ยม
235 นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์
236 พลโทจารุพันธุ์ บูรณสงคราม
237 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
238 นายอนันต์ อินสุข
239 นายเศรษฐ์ เหราบัตย์
240 นายสุรเดช จิตร์จงรักษ์
241 นายอุดม ทองบริสุทธิ์
242 นายพีระพงศ์ ถนนพงษ์พันธ์
243 นางสาวศรีพันธ์ บุญหลง
244 พลอากาศโทสนั่น มณีกุล
245 นายอุฤทธิ์ บุนนาค
246 นางพัชราภรณ์ วนะสินธุ์
247 นายจตุพร เรืองวิเศษ
248 นายสุเมธ อัคควรกิจ
249 นายประภาส อดิสยเทพกุล
250 นายชลอ กมลพันธ์
251 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ
252 นายสมยศ ดุรงค์เดช
253 นายวีระศักดิ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
254 นายสนั่น เพชรบัณฑูร
255 นายสาธิต เกษสกุล
256 นายอภิชาติชาย บุญลือ
257 นายมนัส ชัยสุขสวัสดิ์
258 นายจิตติ โสภณดิเรกรัตน์
259 พ.ต.อ.ไพฑูรย์ วิกิณิยะธนี
260 นายอำนวย นารถศิลป์
261 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
262 นายอำนาจ ยี่รงค์
263 นายสานิตย์ ศรพรหม
264 พันตำรวจโท วิมุติ พิเศษกุล
265 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ