กระทรวงศึกษาธิการ ( Ministry of Education) และหน่วยงานใต้สังกัด

ข่าวทั่วไป ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- พุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 11:26:29 น.
กระทรวงศึกษาธิการ ( Ministry of Education) เว็บไซต์ www.moe.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ ( Ministry of Education) มีหน่วยงานใต้สังกัด 17 หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of the Permanent Secretary
เว็บไซต์ www.mis20.moe.go.th/ops/index.php
ที่อยู่  319 วังจันเกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิน กรุงเทพฯ 10300
Address: 319 Wang Chan Kasem, Thanon Ratchadamnoen Nok, Dusit, Bangkok 10300
E-mail : webgad@emisc.moe.go.th
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission
เว็บไซต์ http://www2.obec.go.th/
ที่อยู่ 319 วังจันเกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิน กรุงเทพฯ 10300
Address: 319, Thanon Ratchadamnoen Nok, Dusit, Bangkok 10300
3. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
Office of Vocational Education Commission
เว็บไซต์ www.vec.go.th
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695
Address: Thanon Ratchadamnoen Nok, Dusit, Bangkok 10300

Tel. 0 2281 5555, 0 2282 2545 Fax 0 2282 0855  E-mail Address : info@vec.go.th

4. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
เว็บไซต์ www.onec.go.th
ที่อยู่ 99/20 ถ.สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ  10300
Address: 99/20 Sukhothai Road, Dusit, Bangkok 10300

Tel. 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-70 Fax 0 2243 0083 E-mail address : edinfo@onec.go.th

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission
เว็บไซต์ www.mua.go.th
ที่อยู่ 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Address: 328 Thanon Si Ayuthaya, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel. 0 2354 5500-19, 0 2644 7029-36 Fax 0 2354 5524-6 E-mail : info@mua.go.th
6. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
The Office of Rajabhat Institutes Council The Ministry of Education
เว็บไซต์ http://www.rajabhat.ac.th/
ที่อยู่ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Address: Thanon Ratchadamnoen Nok Bangkok  Tel. : 0 2628 5281
7. กรมพลศึกษา
Department of Physical Education
เว็บไซต์ ไม่มี
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพฯ National Stadium Thanon Rama 1 Bangkok
Tel. : 0 2214 0120
8. กรมวิชาการ
Department of Curriculum and Instruction Development
เว็บไซต์ http://www.dcid.go.th/
ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
Address: Thanon Ratchadamnoen Nok Bangkok Tel. : 0 2281 6215
9. กรมสามัญศึกษา
Department of General Education
เว็บไซต์ http://www.ge.go.th/
ที่อยู่  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพระราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
Address: Thanon Ratchadamnoen Nok Bangkok    Tel. : 0 2282 5190
10.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
Non-Formal Education Department
เว็บไซต์ http://www.nfe.go.th/
ที่อยู่ 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Address: 319 Wang Chan Kasim Thanon Ratchadamnoen Nok Dusit Bangkok Tel. : 0 2281 6364

11. กรมอาชีวศึกษา
Department of Vocational Education
เว็บไซต์ http://www.dovenet.moe.go.th
ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
Address: Thanon Ratchadamnoen Nok Bangkok Tel. : 0 2281 5555
12. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
Office of the Teacher Civil Service Commission
เว็บไซต์ http://www.moe.go.th/webtcs/
ที่อยู่ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Address: Ratchamangkalapisek Building Ministry of Education Thnon Ratchadmnoen Nok dusit Bangkok

Tel. : 0 2280 1104
13. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
Office of the National Primary Education Commission
เว็บไซต์ http://www.onpec.moe.go.th/
ที่อยู่ อาคารตึก 10 ชั้น กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Address: Thanon Ratchadamnoen Nok Dusit Bangkok  Tel. : 0 2280 4405
14. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสำนักงานอธิการบดี
Rajamangala Institute of Technology Office fo the President
เว็บไซต์ http://www.rit.ac.th
ที่อยู่ 399 ถนนสามเสน เทเวศน์ ดุสิต กรุงเทพฯ
Address: 399 Thanon Samsen Thewet Dusit Bangkok Tel. : 0 2280 0436
15. คุรุสภา
The Teachers Council of Thailand
เว็บไซต์ ไม่มี
ที่อยู่ 128/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Address: 128/1 Thanon Ratchasima Dusit Bangkok Tel. : 0 2281 3178
16. องค์การค้าของคุรุสภา
Kurusapa Business Organization
เว็บไซต์ http://www.suksapan.or.th
ที่อยู่ 69 อาคาร 9 ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

Address: 69 Mansion Ratchadamnoen Klang avenue Bangkok e-mail : ssp@suksapan.or.th

Tel. : 0 2281 7822
17  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
Office of the Private Education Commission
เว็บไซต์ http://www.opec.go.th/
ที่อยู่ กระทรวงศึกษาธิการ (สช.) 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Address: 319 Wang Chan Kasim Thanon Ratchadamnoen Nok Dusit Bangkok Tel. : 0 2628 7000

--นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย 2550-2551 กรมประชาสัมพันธ์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง