ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันและแนวโน้ม “บ. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง” ที่ “AA+/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 3, 2016 09:00 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (TTL) ที่ระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัทแม่ของ TTL คือ Century Tokyo Leasing Corporation (TC-Lease) ในประเทศญี่ปุ่น โดย TC-Lease ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” จาก Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) และระดับ “A” จาก Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ทั้งนี้ อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของ TC-Lease ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

ตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้ำประกันซึ่งบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ผู้ค้ำประกันจะให้การค้ำประกันหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยผู้ค้ำประกันพร้อมที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อตกลงการค้ำประกันในกรณีที่ TTL ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ หากมีการควบรวมหรือมีการครอบงำกิจการของ TC-Lease บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมกิจการหรือบริษัทที่เข้าครอบงำกิจการของ TC-Lease จะต้องรับภาระผูกพันในการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวด้วย และในกรณีที่ TC-Lease ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนดหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้ำประกัน ณ ศาลในประเทศญี่ปุ่นเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินที่ผิดนัดชำระหนี้คืนได้ โดยที่ภาระการค้ำประกันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนโดยปราศจากมติจากคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้

อันดับเครดิตของ TC-Lease ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้มีปัจจัยสนับสนุนจากสถานะทางธุรกิจของ TC-Lease ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเช่าการเงินของประเทศญี่ปุ่น TC-Lease ยังมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์โดยการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศด้วย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 TC-Lease มีสินทรัพย์รวม 3.3 ล้านล้านเยน โดยสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงานประกอบด้วยสินทรัพย์ให้เช่าและสินเชื่อจากการผ่อนชำระจำนวน 2,241 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 67.6% ของสินทรัพย์รวม ตามด้วยสินทรัพย์จากธุรกิจการเงินจำนวน 724 พันล้านเยน หรือคิดเป็น 21.8% ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์จากธุรกิจอื่น ๆ อีก 25 พันล้านเยน หรือคิดเป็น 0.8% ของสินทรัพย์รวม

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TTL สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ TC-Lease ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากล (International Scale) ที่ระดับ “A+“ ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก JCR และระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก R&I แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงผลการดำเนินงานทั้งในด้านธุรกิจและการเงินที่ดีขึ้นของ TC-Lease ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการดำรงสถานะทางการตลาดและการเงินเอาไว้ได้ในระยะกลางด้วย ทั้งนี้ อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TTL อาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเครดิตของ TC-Lease

TC-Lease ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยเป็นการควบรวมกิจการระหว่าง Century Leasing System, Inc. และ Tokyo Leasing Co., Ltd. ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TC-Lease ประกอบด้วย Mizuho Group ซึ่งถือหุ้น 35.2% และ ITOCHU Corporation ซึ่งถือหุ้น 25%

TC-Lease มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการ โดยบริษัทเติบโตและพัฒนาสถานะทางธุรกิจและการเงินมาอย่างมั่นคงตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 (เมษายน 2553-มีนาคม 2554) ถึงรอบปีบัญชี 2558 สินทรัพย์รวมเติบโตจาก 2.2 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 3.3 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 8.7% กำไรสุทธิก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 24 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 40 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2558 ณ สิ้นปีบัญชี 2558 สินทรัพย์รวมของ TC-Lease เติบโต 5.3% ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.3% จากรอบปีบัญชี 2557

TC-Lease มีการก่อหนี้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ในขณะเดียวกันก็ยังมีความไม่สอดคล้องกันในอายุของสินทรัพย์และหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม TC-Lease ได้ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลงโดยการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและธนาคารแม่ คือ Mizuho Bank

TC-Lease ได้เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งยังส่งเสริมธุรกิจการให้บริการทางการเงินและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย บริษัทได้ขยายธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในรอบปีบัญชี 2556 สินทรัพย์ดำเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศของ TC-Lease มีจำนวน 170 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 6.5% ของสินทรัพย์ดำเนินงานรวมของ TC-Lease โดยสินทรัพย์ดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 261 พันล้านเยน ณ สิ้นปีบัญชี 2557 หรือคิดเป็น 9% ของสินทรัพย์ดำเนินงานรวมของบริษัท และ 275 พันล้านเยน ณ สิ้นปีบัญชี 2558 หรือคิดเป็น 9.2% ของสินทรัพย์ดำเนินงานรวมของบริษัท

จากแผนธุรกิจในปัจจุบัน TC-Lease ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่าน TTL ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 โดยทั้ง TC-Lease และ TTL ต่างก็เล็งเห็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ TTL มีประวัติที่ยาวนานในฐานะเป็นผู้ให้บริการเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ TTL ยังมีความร่วมมือที่ยาวนานกับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) ด้วย โดยปัจจุบัน TTL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TISCO และ TC-Lease ซึ่งถือหุ้นฝ่ายละ 49% ใน TTL ในขณะที่อีก 2% ถือโดย Sompo Japan Nipponkoa Brokers (Thailand) Co., Ltd. (SJNB)

TTL ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งนี้ สินเชื่อของ TTL เติบโต 4.35% เป็น 8,602 ล้านบาทในปี 2558 จาก 8,244 ล้านบาทในปี 2557 TC-Lease และ TISCO ได้แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงินแก่ TTL ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาร่วมทุน TC-Lease และ TISCO ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ TTL การให้การค้ำประกันหนี้ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ของบริษัทก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินที่บริษัทได้รับในฐานะบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ TC-Lease ด้วย การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากบริษัทแม่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของ TC-Lease โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และการสนับสนุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TISCO ในการให้บริการแก่ฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทด้วยเช่นกัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (TTL)
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TTL179A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 650 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2560 AA+
TTL183A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2561 AA+
TTL193A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2562 AA+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ