ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “บ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” : ระยะกลางที่ระดับ “AAA” ระยะสั้นที่ระดับ “T1+” และหุ้นกู้ในโครงการ “Thai Baht Debentures Programme” ที่ระดับ

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 12, 2018 11:00 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT หรือ ผู้ออกหุ้นกู้) ภายใต้โครงการ Medium-term Debentures ในวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ที่ระดับ “AAA” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกันของบริษัทภายใต้โครงการ Short-term Debentures ครั้งที่ 1/2560 ที่ระดับ “T1+” พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาทภายใต้โครงการ Thai Baht Debentures Programme ที่ระดับ “AAA” และ “T1+” ด้วย

หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMF หรือ ผู้ค้ำประกัน) โดย TMF เป็นบริษัทลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่ถือหุ้น 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโตโยต้า บริษัททั้ง 3 แห่งคือ TMF TFS และ TMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AA-” จาก S&P Global Ratings และที่ระดับ “Aa3” จาก Moody’s Investors Service (Moody’s) รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระดับ “A-1+” จาก S&P Global Ratings และ “P-1” จาก Moody’s ด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะปานกลางของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอันดับเครดิตของ TMC ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Credit Support Agreement - CSA) กับ TFS ในขณะเดียวกัน TFS ก็ได้ทำสัญญา CSA กับ TMF ด้วยเช่นกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CSA ดังกล่าว TMC จะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ หรือพันธบัตร และตราสารทางการเงิน (Commercial Paper) อื่น ๆ ของบริษัทลูกซึ่งได้แก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC จะเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันของ TMF ด้วย

ทั้งนี้ การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT ภาระการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนได้โดยปราศจากการยินยอมทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ TMF

ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระในการชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่าง ๆ โดยองค์กรใดใดของรัฐบาลไทย ดังนี้ (1) ระงับการชำระเงินเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินไปให้นายทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ได้ (2) ทำให้ต้องมีการโอนการถือหุ้นข้างมากหรือการควบคุมผู้ออกหุ้นกู้ไปยังองค์กรอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกของกลุ่มโตโยต้า (3) การเวนคืนหรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นของรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าสุทธิของสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ และ (4) การเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐอันมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยมาก

ส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแรง

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง TMC ยังคงมีสถานะทางการตลาดและการแข่งขันที่เข้มแข็งซึ่งได้รับแรงหนุนจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตลาดที่กระจายตัวกว้างขวาง ตลอดจนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี TMC เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในการขายรถยนต์คิดเป็น 10% ของยอดขายรถยนต์ทั้งโลก TMC รายงานว่าบริษัทมียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8.964 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2561 (เมษายน 2560-มีนาคม 2561) โดยลดลงเล็กน้อย 0.1% จากจำนวน 8.971 ล้านคันในรอบปีบัญชีก่อนหน้า บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศในรอบปีบัญชี 2561 ที่ประมาณ 46% ของยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ในรอบปีบัญชี 2561 TMC มียอดขายรวมในทวีปอเมริกาเหนือ 36% ในญี่ปุ่น 32% ในทวีปเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น 16% ในยุโรป 9% และในภูมิภาคอื่น ๆ 7% บริษัทมียอดขาย 2.236 ล้านคันในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2562 เทียบกับยอดขาย 2.215 ล้านคันในช่วงเวลาเดียวกันของรอบปีบัญชี 2561

?

ผลประกอบการทางการเงินมีเสถียรภาพ

ความสามารถในการทำกำไรของ TMC ยังคงแข็งแรงแม้จะมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ในทวีปเอเชียและยุโรป ทั้งหมดนี้เกิดจากผลกระทบของการอ่อนตัวของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และยูโรเป็นสำคัญ ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,494 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 36% จากรอบปีบัญชี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 657 พันล้านเยนในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของรอบปีบัญชี 2561

มีสภาพคล่องสูงและมีหนี้สินปานกลาง

TMC มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องสูงจำนวนมาก ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasury Bond) บริษัทยังมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทั้งจากเงินกู้ธนาคาร การออกหุ้นกู้ และตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นและมีแหล่งเงินกู้ที่หลากหลายทั่วโลกอีกด้วย การสนับสนุนทางการเงินเหล่านี้ช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ให้บริการสินเชื่อ (Captive Finance)

ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า TMC จะคงระดับหนี้ให้อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การรับรู้รายได้ที่สูงและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่เข้มแข็งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ฐานทุนของบริษัท

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนสถานะเครดิตของ TMF หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของ TLT ซึ่งสะท้อนสถานะเครดิตของบริษัทแม่ลำดับสุดท้ายคือ TMC โดยอันดับเครดิตองค์กรในปัจจุบันของ TMC ในระบบ International Scale ที่ระดับ “AA-/Stable” ซึ่งจัดโดย S&P Global Ratings และที่ระดับ “Aa3/Stable” ซึ่งจัดโดย Moody’s สะท้อนสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของ TMC เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตในระบบ National Scale ที่ระดับ “AAA” ซึ่งจัดโดยทริสเรทติ้ง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TLT อาจมีการปรับลงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะเครดิตของ TMC
?
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT)
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงิน 60,000 ล้านบาท ในโครงการ Medium-term Debentures:
- TLT192B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA
- TLT194A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA
- TLT198B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA
- TLT19NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,280 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA
- TLT201B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT202A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT204A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT205A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT208A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT20NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,120 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT211A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT212A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT216A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT21NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT22DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
- TLT22OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
- TLT235A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA
- TLT24OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA
- TLT255A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA
หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกันในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ในโครงการ Short-term Debentures ครั้งที่ 1/2560 T1+
หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ในโครงการ Thai Baht Debentures:
- - หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน AAA
- - TLT209A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- - TLT218A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- - หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน T1+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ