ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร “บ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 22, 2018 11:00 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพคล่องที่เพียงพอ ตลอดจนฐานทุนที่แข็งแกร่ง และแหล่งรายได้ที่มีการกระจายตัวดีของกลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากความเสี่ยงด้านราคาของหลักทรัพย์จากธุรกิจการลงทุนและกำไรสุทธิที่มีความผันผวนของบริษัท

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีสภาพคล่องที่เพียงพอและฐานทุนที่แข็งแกร่ง

ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีเงินสดทั้งสิ้นจำนวน 1,403 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงด้วย โดยอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ 58.1% ณ เดือนมิถุนายน 2561

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าบริษัทจะดำเนินการตามแผนการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ที่ปรับตัวเลขแล้วอยู่ในระดับสูงที่ 72.2% พร้อมทั้งมีภาระหนี้อยู่ที่ 1,279 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,948 ล้านบาท

มีแหล่งรายได้ที่กระจายตัว

บริษัทมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายและไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงแหล่งเดียวถึงแม้ว่าบริษัทจะมี บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยหลักของกลุ่มเพียงแห่งเดียวก็ตาม โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยที่ 51% ของรายได้รวมของบริษัท ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจวาณิชธนกิจที่ดำเนินการโดย บล. คันทรี่กรุ๊ป คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยที่ 5% อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์คิดเป็น 14% โดยเฉลี่ยของรายได้รวมเนื่องจากบริษัทมีธุรกิจการลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีของบริษัทเองนอกเหนือจากธุรกิจการลงทุนของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป อีกด้วยเช่นกัน

ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณ 11% ของรายได้รวมของบริษัทตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งคาดว่าส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการของ บลจ. เอ็มเอฟซี และบริษัทผาแดงอินดัสทรี มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ได้รับผลกระทบบางส่วนจากความเสี่ยงด้านราคาของหลักทรัพย์

สถานะความเสี่ยงของบริษัทได้รับผลกระทบจากธุรกิจการลงทุนหลักของบริษัทเอง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการดำรงสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับใช้ในการบริหารสภาพคล่องส่วนที่เหลือและแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติม อีกทั้งธุรกิจการลงทุนด้วยบัญชีของบริษัทเองซึ่งเคยอยู่ภายใต้การดูแลของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่ม แม้ว่าบริษัทจะลงทุนในเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดี เช่น หุ้นกู้คุณภาพดีของบริษัทเอกชนและหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง แต่บริษัทก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านราคาของหลักทรัพย์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงดำรงระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเพื่อควบคุมดูแลธุรกิจการลงทุนหลักของบริษัทได้ต่อไป

กำไรสุทธิที่ผันผวน

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิของบริษัทมีความผันผวน บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 20 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยหนึ่งในเหตุผลหลักของกำไรสุทธิที่ลดลงของบริษัทมาจากผลประกอบการที่อ่อนแอลงของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป เนื่องเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไปสู่การให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น อีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ลดลงก็ยังมีส่วนทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทผาแดง อินดัสทรี ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ทริสเรทติ้งคาดหวังว่ากำไรสุทธิของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จะปรับตัวดีขึ้นและจะมีความผันผวนน้อยลงจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป และจากส่วนแบ่งกำไรที่มีเสถียรภาพจากบริษัทผาแดง อินดัสทรี และ บลจ. เอ็มเอฟซี

?

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่า บล. คันทรี่ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็นบริษัทลูกที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จะรักษาระดับผลประกอบการทางการเงินและพัฒนาสถานะทางการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทให้ดีขึ้นต่อไปได้ อีกทั้งยังคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอนจากบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากผลประกอบการทางการเงินของบริษัทปรับตัวดียิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากกำไรสุทธิของบริษัทลูกคือ บล. คันทรี่ กรุ๊ป ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือหากบริษัทได้รับเงินปันผลน้อยลงจากผลประกอบการที่อ่อนแงลงของบริษัทร่วม

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ