ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Positive” อันดับเครดิตองค์กร “บ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์”

ข่าวหุ้น-การเงิน 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 20:31 น. —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรระดับ “BBB+” ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ บริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มเครดิตพินิจ “Negative” จากทริสเรทติ้ง) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทแผ่นดินทองฯ โดยระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2562
ปัจจุบัน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 39.92% และ 39.28% ตามลำดับในบริษัทแผ่นดินทองฯ ในขณะเดียวกันบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ อีกด้วย ฉะนั้นบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ จึงน่าจะสามารถซื้อหุ้นของบริษัทแผ่นดินทองฯ ได้ในสัดส่วนอย่างน้อย 39.92% จากบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ฯ ส่วนหุ้นในสัดส่วน 39.28% ที่บริษัทยูนิเวนเจอร์ถือในบริษัทแผ่นดินทองฯ นั้น บริษัทยูนิเวนเจอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทยูนิเวนเจอร์อย่างน้อย 75% เพื่อขายหุ้นของบริษัทแผ่นดินทองฯ ให้แก่บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ และหุ้นในส่วนที่เหลือจำนวน 20.8% ของบริษัทแผ่นดินทองฯ นั้น บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ก็จะต้องทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทแผ่นดินทองฯ เช่นกัน ในกรณีที่บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ สามารถซื้อหุ้นของบริษัทแผ่นดินทองฯ ได้เกินกว่า 90% นั้น บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ก็อาจจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแผ่นดินทองฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
หากบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจควบคุมในบริษัทแผ่นดินทองฯ แล้ว อันดับเครดิตของบริษัทแผ่นดินทองฯ ก็อาจมีความแข็งแกร่งขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ทั้งนี้ สมมติฐานดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับสถานะของบริษัทแผ่นดินทองฯ ในกลุ่มดังกล่าวรวมถึงขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลงด้วย
ทริสเรทติ้งจะทำการปรับเปลี่ยนเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งเมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นสิ้นสุดลงและเมื่อทริสเรทติ้งได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อสถานะเครดิตของบริษัทแผ่นดินทองฯ จากการทำธุรกรรมดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนแล้วต่อไป
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
อันดับเครดิตองค์กร: BBB+
แนวโน้มเครดิตพินิจ: Positive
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ