ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Negative” อันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. ยูนิเวนเจอร์”

ข่าวหุ้น-การเงิน 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 20:32 น. —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระดับ “BBB+” ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทยูนิเวนเจอร์ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 39.28% โดยระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2562
บริษัทแผ่นดินทองฯ เป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทยูนิเวนเจอร์เนื่องจากรายได้ของบริษัทแผ่นดินทองฯ นั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 70%-80% ของรายได้รวมของบริษัทยูนิเวนเจอร์ในช่วงปี 2560 จนถึง 3 เดือนแรกของปี 2562 การที่บริษัทแผ่นดินทองฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร สินค้าของบริษัทแผ่นดินทองฯ จึงช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทยูนิเวนเจอร์ นอกจากนี้ บริษัทแผ่นดินทองฯ ยังมีอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำอีกด้วย
ในกรณีที่บริษัทยูนิเวนเจอร์ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทองฯ ให้แก่บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทยูนิเวนเจอร์ก็จะเหลือเพียงเล็กน้อยและแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทยูนิเวนเจอร์ก็จะมีความหลากหลายน้อยลงด้วย ในกรณีนี้จะมีผลกระทบทางลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทยูนิเวนเจอร์
อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ธุรกรรมดังกล่าวอาจไม่สำเร็จตามแผนหากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทยูนิเวนเจอร์มีมติไม่เห็นชอบการขายหุ้นของบริษัทแผ่นดินทองฯ ให้แก่บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ดังนั้น บริษัทยูนิเวนเจอร์ก็อาจจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแผ่นดินทองฯ ต่อไป และอันดับเครดิตของบริษัทยูนิเวนเจอร์จะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปัจจุบัน
ทริสเรทติ้งจะทำการปรับเปลี่ยนเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งเมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นสิ้นสุดลงและเมื่อทริสเรทติ้งได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสถานะเครดิตของบริษัทยูนิเวนเจอร์จากการทำธุรกรรมดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนแล้วต่อไป
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB+
UV205A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+
แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ