ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “EDL-Gen” ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Negative”

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13:30 น. —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) ที่ระดับ “BBB+” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับ Electricite du Laos (EDL) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียวของบริษัท EDL มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ดังนั้นสถานะเครดิตของ EDL จึงขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของ สปป. ลาว ซึ่งได้รับอันดับเครดิตระดับ “BBB+/Negative” จากทริสเรทติ้ง
นอกจากนี้ อันดับเครดิตของบริษัทยังพิจารณาถึงบทบาทที่สำคัญของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากสถานะเครดิตประเทศของ สปป. ลาว ตลอดจนแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของ EDL และภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ของตลาดไฟฟ้าใน สปป. ลาว
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต
สถานะเครดิตสะท้อนถึงสถานะเครดิตของ EDL และ สปป. ลาว
สถานะเครดิตของ EDL-Gen สะท้อนถึงสถานะเครดิตของ EDL และ สปป. ลาว EDL-Gen เป็นบริษัทย่อยหลักของ EDL ดังนั้น EDL-Gen จึงได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ EDL นอกจากนี้ EDL-Gen ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ใน สปป.ลาว และ EDL ก็เป็นลูกค้ารายเดียวของ EDL-Gen และยังเป็นเจ้าของระบบสายส่งแรงสูงของประเทศแต่เพียงผู้เดียว
EDL มีอิทธิพลต่อสถานะทางธุรกิจของ EDL-Gen ในหลายทาง เช่น โอกาสการเติบโตของบริษัท โครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของ EDL-Gen
EDL เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกระทรวงการเงินของ สปป. ลาว หรือ Ministry of Finance of Lao PDR (MOFL) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น สถานะเครดิตของ EDL สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาล สปป. ลาว จะให้การสนับสนุนในภาวะที่ EDL เผชิญกับความยากลำบาก โดยสมมติฐานนี้มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ทั้ง EDL และ EDL-Gen ต่างก็มีบทบาทสำคัญตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ สปป. ลาว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้ายังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว มีความทันสมัยก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย
สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง
EDL-Gen เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ 2 ของ สปป. ลาว เมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 16.2% ของกำลังการผลิตรวมของ สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม EDL-Gen เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในส่วนของการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 23%
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 EDL-Gen เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 10 แห่งใน สปป. ลาว ด้วยกำลังการผลิตรวม 619 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ EDL-Gen ยังมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 7 แห่งภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer -- IPP) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 แห่ง เมื่อรวมการลงทุนของ EDL-Gen ในโรงไฟฟ้า 8 แห่งดังกล่าว กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของ EDL-Gen จะเพิ่มเป็น 1,152 เมกะวัตต์ ณ เดือนมีนาคม 2562
อุปทานส่วนเกินกระทบต่อผลการดำเนินงาน
ปัจจุบัน สปป. ลาว มีภาวะอุปทานส่วนเกินของการผลิตไฟฟ้า โดย ณ สิ้นปี 2561 กำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใน สปป. ลาว มีทั้งสิ้น 7,080 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำลังการผลิตสำหรับส่งออกมายังประเทศไทย 4,160 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือ 2,920 เมกะวัตต์เป็นกำลังการผลิตสำหรับการจำหน่ายในประเทศผ่านระบบสายส่งของ EDL
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compounded Annual Growth Rate) ที่ 11.5% โดยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2,105 เมกะวัตต์ในปี 2558 เป็น 2,920 เมกะวัตต์ในปี 2561 (ตัวเลขเบื้องต้น) ในขณะที่อุปสงค์ไฟฟ้าใน สปป. ลาว เติบโตในอัตราที่น้อยกว่า โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 7.9% โดยเพิ่มขึ้นจาก 760 เมกะวัตต์ในปี 2558 เป็น 954 เมกะวัตต์ในปี 2561 (ตัวเลขเบื้องต้น) ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว มีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่ 1,500-2,000 เมกะวัตต์ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าภาวะอุปทานส่วนเกินนี้จะยังดำรงอยู่ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า
ภาวะอุปทานส่วนเกินนี้ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายไฟฟ้าของ EDL-Gen เนื่องจาก EDL จะต้องรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP รายอื่นและลดการซื้อไฟฟ้าจาก EDL-Gen เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์
EDL มีความพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้โดยหาตลาดส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และมาเลเซีย โดยผ่านสายส่งไฟฟ้า (Grid-to-grid) นอกจากนี้ EDL ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าหลักที่จะเชื่อมต่อภาคกลางและภาคใต้ของ สปป. ลาว เพื่อแก้ปัญหาจุดคอขวดในระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ
ผลการดำเนินงานในปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมาย
EDL-Gen จำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าเป้าหมาย 14% ในปี 2561 โดยจำหน่ายไฟฟ้าลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี 2560 เหลือ 2,349 ล้านหน่วย (Gigawatt-hours) ปริมาณการจำหน่ายที่ลดลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผลจาก EDL รับซื้อไฟลดลงรวมถึงข้อจำกัดของสายส่ง แต่อย่างไรก็ดี รายได้รวมของบริษัทลดลงเพียง 6.8% เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ 1% ต่อปี และบริษัทก็ยังได้รับประโยชน์บางส่วนจากการอ่อนค่าของเงินกีบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 EDL-Gen รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 429,012 ล้านกีบ โดยเป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 357,358 ล้านกีบจากเงินกู้สกุลต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบบัญชี ดังนั้น EDL-Gen จะยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เนื่องจากความแตกต่างกันของสกุลเงินของรายรับและรายจ่าย โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทประมาณ 51% เป็นสกุลเงินกีบ 43% เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอีก 6% เป็นสกุลเงินบาทไทย ในขณะที่เงินกู้ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ตามที่รายงานในงบการเงินทั้งสิ้น 12.4 ล้านล้านกีบ โดยเป็นเงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 68% และเงินกู้สกุลเงินบาท 30% ส่วนอีก 2% อยู่ในสกุลเงินยูโรและเยน
แผนการลงทุนขนาดใหญ่
ในช่วงปี 2562-2566 บริษัทมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,293 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 16.7 ล้านล้านกีบ โดยกำลังการผลิตของ EDL-Gen จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากระดับปัจจุบันที่ 1,147 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2561 เป็น 2,440 เมกะวัตต์ในปี 2567
ในช่วงปี 2562-2564 นั้นคาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนประมาณ 13.8 ล้านล้านกีบ โดยประมาณ 60% จะนำไปใช้สำหรับการซื้อโรงไฟฟ้าจาก EDL และก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับซื้อหุ้นในโครงการ IPP ซึ่งการลงทุนใน IPP นี้รวมถึงการซื้อหุ้น 20% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (กำลังการผลิตรวม 1,285 เมกะวัตต์) และหุ้น 20% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Donsahong (กำลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์) โดยทั้ง 2 โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในปี 2562 ซึ่งจากประมาณการเงินลงทุนทั้งหมดที่ 13.8 ล้านล้านกีบนี้ EDL-Gen ได้จ่ายชำระค่าหุ้นล่วงหน้าให้แก่ EDL ไปแล้วประมาณ 6 ล้านล้านกีบ
ภาระหนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
คาดว่า EDL-Gen จะมีภาระหนี้ที่สูงขึ้นจากแผนการลงทุน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวมภาระหนี้ของโรงไฟฟ้าที่ EDL-Gen ซื้อมาจาก EDL เข้ามาในงบการเงิน ซึ่งคาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 60%-66% ระหว่างปี 2562-2564 เมื่อเทียบกับ 57.4% ณ สิ้นปี 2561
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นหลังปี 2564
จากประมาณการของทริสเรทติ้งคาดว่า EDL-Gen จะมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 1.44 ล้านล้านกีบในปี 2561 เป็นประมาณ 1.9 ล้านล้านกีบในปี 2564 และ EBITDA จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2565 เนื่องจาก EDL-Gen จะรับรู้ผลประโยชน์จากการซื้อโรงไฟฟ้าและหุ้นในโรงไฟฟ้า IPP จาก EDL อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นปีที่โรงไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเปิดดำเนินงานเต็มปี
จากประมาณการ EBITDA และเงินลงทุนคาดว่า EDL-Gen อาจจะต้องกู้เงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในระหว่างปี 2562-2564
สภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลาง
สภาพคล่องของ EDL-Gen อยู่ในระดับปานกลาง โดยแหล่งที่มาของเงินทุนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 0.75 ล้านล้านกีบ ณ สิ้นปี 2561 เงินทุนจากการดำเนินงานในระยะ 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.67 ล้านล้านกีบ ในขณะที่บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในระยะ 12 เดือนข้างหน้าค่อนข้างมากที่ 1.02 ล้านล้านกีบ อย่างไรก็ตาม EDL-Gen ได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 3,840 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเตรียมสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,500 ล้านบาท
สมมติฐานกรณีพื้นฐาน
• ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของ EDL-Gen จะเพิ่มขึ้น 1%-2% สำหรับปี 2562 เพื่อสะท้อนถึงภาวะอุปทานส่วนเกินและข้อจำกัดของสายส่งใน สปป. ลาว
• คาดว่าจะโรงไฟฟ้าของ EDL จะสามารถโอนให้ EDL-Gen ได้ในปี 2563 เป็นส่วนใหญ่
• ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%-15% ในปี 2563 และปี 2564 เมื่อ EDL-Gen รับโอนโรงไฟฟ้ามาจาก EDL
• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้) จะสูงกว่า 80% ตลอดระยะเวลาประมาณการ
• เงินลงทุนในช่วงปี 2562-2564 คาดว่าจะใช้ประมาณ 13.8 ล้านลานกีบ โดยเงินลงทุนนี้ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงประจำปี การซื้อโรงไฟฟ้าจาก EDL การซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้า IPP จาก EDL การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ และการลงทุนในโรงไฟฟ้า IPP อื่น ๆ
แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงแนวโน้มอันดับเครดิตของ สปป. ลาว โดยทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง EDL และ EDL-Gen จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน และ EDL-Gen และ EDL จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สปป. ลาว
ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทกลับมาเป็น “Stable” หรือ “คงที่” นั้นขึ้นอยู่กับแนวโน้มอันดับเครดิตของ สปป. ลาว เป็นสำคัญ ปัจจัยที่มีผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทนั้นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตประเทศของ สปป. ลาว สถานะอันดับเครดิตของ EDL-Gen สะท้อนถึงสถานะความน่าเชื่อถือของ EDL และรัฐบาล สปป. ลาว
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating), 8 ตุลาคม 2556
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
EDL-Generation Public Company (EDL-Gen)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
EDLGEN19DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 BBB+
EDLGEN21DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+
EDLGEN24DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+
EDLGEN257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,443.1 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+
EDLGEN237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,078.1 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+
EDLGEN217A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,810.1 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+
EDLGEN287A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,897.9 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 BBB+
EDLGEN307A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 809.8 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 BBB+
EDLGEN337A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,621.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2576 BBB+
EDLGEN247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,660.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+
EDLGEN311A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,093.4 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 BBB+
EDLGEN227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,085.5 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+
EDLGEN239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 51 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2566 BBB+
EDLGEN269A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 166 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2569 BBB+
EDLGEN289A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 95 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2571 BBB+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ